Pelene smo va­ga­li na pre­ciz­noj va­gi kak­ve se ko­ris­te za va­ga­nje po­ši­lja­ka u po­šti, a po­su­di­li smo je iz na­šeg ot­prem­nog ure­da.

24sata - - NEWS -

Naj­lak­ša je bi­la pe­le­na Pam­pers s 20,2 gra­ma, a naj­te­ža Violeta ima­la je 29,9 gra­ma. U pe­le­na­ma je su­pe­ru­pi­ja­ju­ći po­li­mer, ali, oči­gled­no, ne u svi­ma is­ti. Pam­per­si­ca je upi­la 30,4 pu­ta vi­še obo­je­ne vo­de ne­go što je sa­ma te­ška. Bli­zu su i Pret­ty Baby te Babylove s 29,26, od­nos­no 28,69 pu­ta ve­ćom ma­som upi­je­ne tekućine od vlas­ti­te. K Baby, Violeta, Lum­pi i Baby Best upile su iz­me­đu26,7 i 24,5 pu­ta vi­še tekućine ne­go što im je ma­sa, a re­zul­tat pe­le­na Lu­pi­lu i Be­auty Baby bio je ma­lo ispod 20. Sve pelene ko­je smo us­po­re­đi­va­li ima­ju dvi­je gu­me ko­je ih dr­že oko dje­čjih no­gu ka­ko se mo­kra­ća ne bi iz­li­la. Naj­skup­lje su Pam­pers. Pa­ket s 58 ko­ma­da sto­ji 84,99 ku­na, 1,47 ku­na po pe­le­ni. Bli­zu je i Violeta (pa­ket 74,99 ku­na, ko­mad 1,44). Pe­le­na Pret­ty Baby sto­ji 1,22 ku­ne, Lum­pi 1,16, Be­auty Baby 1,12, Babylove 1,10, a Lu­pi­lu, K Baby i Baby Best 1,07 ku­na. Ovak­va će tes­ti­ra­nja usko­ro mo­žda pos­ta­ti i ne­po­treb­na jer su broj­ne tvrt­ke već pred­sta­vi­le raz­ne sen­zo­re za vla­gu u pe­le­na­ma, a pa­ten­ti­ra­ne su i pa­met­ne pelene ko­je be­žič­no jav­lja­ju ne sa­mo da su pu­ne, ne­go i što ih je is­pu­ni­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.