Slič­no is­tra­ži­va­nje ra­di­li smo i pri­je go­di­nu i pol. Po­bi­je­di­la je pe­le­na Violeta, us­pje­la je upiti ko­li­ko i dru­ge, ali os­ta­la je na do­dir su­ha i iz nje ni­je cu­ri­la te­ku­ći­na.

PELENE SU ‘POPILE’ IZ­ME­ĐU 4,5 I 7,5 DECILITARA. NA KRA­JU JE NAJSUŠA BI­LA K BABY

24sata - - NEWS -

Po­vr­ši­na pelene Violeta tad je os­ta­la re­la­tiv­no su­ha na do­dir i na­kon što je upi­la se­dam decilitara obo­je­ne vo­de. Ni na pri­ti­sak se na po­vr­ši­ni pelene ni­je po­ja­vi­la te­ku­ći­na. Pe­le­na bi mo­gla još upiti. Pelene Pam­pers su nas proš­le go­di­ne ra­zo­ča­ra­le jer je pe­le­na već na­kon šest decilitara upi­je­ne tekućine bi­la vr­lo mo­kra na

do­dir. Kad smo pri­tis­nu­li pe­le­nu, što se do­go­di kad di­je­te pad­ne na gu­zu, iz nje je cu­ri­la te­ku­ći­na i oko pelene su se po­ja­vi­le lok­vi­ce. Se­dam je is­tih pro­izvo­đa­ča pe­le­na bi­lo na tes­tu ove i proš­le go­di­ne. La­ni su re­zul­ta­ti bi­li ujed­na­če­ni­ji, od­nos­no sve su pelene upile iz­me­đu 6,2 i 7 decilitara vo­de, a ove go­di­ne iz­me­đu 4,5 i 7,5 decilitara. Vi­ole­ti­ne pelene i Pam­per­si­ce da­nas su se­dam, od­nos­no 23 li­pe jef­ti­ni­je po ko­ma­du, Babylove sto­je is­to, a K baby, Be­auty Baby, Baby Best i Pret­ty baby su po­sku­pje­le po ko­ma­du i do 18 li­pa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.