Pre­tu­če­noj že­ni iz­va­di­li sle­ze­nu

OPORAVLJA SE Mla­da Po­že­žan­ka, maj­ka dvo­je dje­ce, oporavlja se u bol­ni­ci na­kon što ju je krv­nič­ki pre­tu­kao ne­vjen­ča­ni su­prug D. Š. (40)

24sata - - NEWS -

Sla­von­ca D. Š. (40), osum­nji­če­nog da je pre­tu­kao ne­vjen­ča­nu su­pru­gu, u pe­tak su pri­ve­li na is­pi­ti­va­nje Op­ćin­skom dr­žav­nom od­vjet­ni­ku u Po­že­gi. Od­vjet­ni­ca Sandra Svi­ben sas­lu­ša­va­la je osum­nji­če­no­ga oko dva sa­ta. No o nje­go­voj obra­ni i raz­go­vo­ru ko­ji je vo­di­la ni­je htje­la ni­šta re­ći, osim da je mu­ška­rac pri­ve­den su­cu Žu­pa­nij­sko­ga su­da u Sla­von­skom Bro­du. Mu­škar­cu je odre­đen jed­no­mje­seč­ni pri­tvor. Na­kon toga je pri­ve­den u po­že­ški za­tvor. U me­đu­vre­me­nu se te­ško oz­li­je­đe­na 21-go­diš­nja­ki­nja i da­lje oporavlja u bol­ni­ci. su je do­vez­li s unu­tar­njim kr­va­re­njem. Ima­la je vid­lji­ve ra­ne na gla­vi, pr­si­ma i tr­bu­hu. Ka­ko su rek­li nji­ho­vi poz­na­ni­ci, par je u ve­zi bio dvi­je go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu je 21-go­diš­nja­ki­nja ro­di­la dvo­je dje­ce, ko­ja su sad s obi­te­lji. U Po­že­gi su svi zgro­že­ni ovim ne­mi­lim do­ga­đa­jem. Oče­ku­ju da će na­kon što po­li­caj­ci do­vr­še is­tra­gu bi­ti poz­nat uz­rok te­škog pre­mla­ći­va­nja te maj­ke dvo­je ma­lo­ljet­ne dje­ce. Su­sje­di brač­nog pa­ra u Star­če­vi­će­voj uli­ci u Po­že­gi ni­su htje­li ko­men­ti­ra­ti na­si­lje. Jed­na od poz­na­ni­ca obi­te­lji rek­la je da 40-go­diš­njak ni­je ta­kav kak­vim se pri­ka­zu­je, ali da ne oprav­da­va nje­gov pos­tu­pak. U dvo­ri­štu ku­će, toč­ni­je u dvo­riš­nom sta­nu u ko­jem je že­na pre­tu­če­na, za­tek­li smo maj­ku pri­ve­de­nog na­sil­ni­ka. Pos­pre­ma­la je stan na­kon ka­osa. Na vra­ti­ma su vid­lji­vi zna­ko­vi po­li­cij­skog pe­ča­ta. S ob­zi­rom na to da mu je pre­tu­če­na že­na bi­la bli­ska, ako slu­čaj do­đe do su­da, mu­škar­cu pri­je­ti od jed­ne do osam go­di­na za­tvo­ra. Ovo, na­ža­lost, ni­je je­di­ni te­ški slu­čaj na­si­lja u obi­te­lji u Hr­vat­skoj. Po­li­ci­ja je ju­čer do­vr­ši­la is­tra­gu i pri­ja­vi­la mu­škar­ca (34) iz Le­po­gla­ve jer je te­ško oz­li­je­dio i po­ku­šao ubi­ti svo­ju maj­ku (58). Na­pao ju je u če­t­vr­tak u Le­po­gla­vi te ju je Hit­na po­moć odvez­la do Op­će bol­ni­ce u Va­ra­ždin. Ne­sret­na že­na i da­lje je u te­škom sta­nju te se li­ječ­ni­ci bo­re za nje­zin ži­vot. Sin je za­vr­šio u pri­tvo­ru, a su­dac is­tra­ge od­lu­čit će ho­će li ga pos­la­ti u is­traž­ni za­tvor. Pos­to­ji mo­guć­nost da ga dr­žav­no od­vjet­niš­tvo pri­ja­vi za po­ku­šaj uboj­stva. Za to bi mu pri­je­ti­lo naj­ma­nje pet go­di­na za­tvo­ra. Na­ža­lost, na­si­lje pre­ma že­nam u Hr­vat­skoj je u po­ras­tu. Sa­mo proš­le go­di­ne u Hr­vat­skoj je ubi­je­no 20 že­na. Njih 18 ubi­li su part­ne­ri ili lju­di iz nji­ho­ve oko­li­ne i obi­te­lji. U zad­njih se­dam go­di­na u Hr­vat­skoj ubi­je­no je čak 156 že­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.