U Saboru su se ju­čer ti­je­kom gla­so­va­nja re­da­le stan­ke, sru­šen je kvo­rum, a dio opor­be na­pus­tio je sa­bor­ni­cu.

24sata - - NEWS -

Ipak, iz­gla­sa­na je mi­ro­vin­ska re­for­ma i Za­kon o udomiteljstvu, ko­ji je po­di­je­lio vla­da­ju­će. Za za­kon su gla­sa­la 72 zas­tup­ni­ka, šest ih je bi­lo suz­dr­ža­nih i če­tve­ro pro­tiv. Suz­dr­ža­ni su bi­li HNS-ov­ci ko­ji su HDZ-u ipak po­mo­gli odr­ža­ti kvo­rum i iz­gla­sa­ti za­kon ko­ji one­mo­gu­ću­je gay pa­ro­vi­ma udom­lja­va­nje dje­cu. SDP-ov­ci su ju­čer tra­ži­li da se pre­mjes­ti zas­tup­ni­ke Ban­di­će­va klu­ba, Zdrav­ka Ron­ka i Mi­lan­ku Opa­čić, te Ma­ri­ja Ha­be­ka, ko­ji je u klu­bu HNS-a, jer “za­ga­đu­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.