SE­LO MO­JE KA

24sata - - NEWS -

te cr­k­vom od­lu­čio je iz­gra­di­ti u dvo­ri­štu svo­je ku­će u Ko­če­ri­nu kraj Ši­ro­kog Bri­je­ga. Is­kle­sa­no u ka­me­nu. Za rad ko­ji još uvi­jek ni­je go­tov Dra­ga­nu je bi­lo po­treb­no pu­nih pet go­di­na. - Ci­je­lu sam go­di­nu od ka­men­či­ća ru­jan ka­me­na kle­sao i gra­dio sa­mo cr­k­vu. Sva­ki ovaj ka­men­čić, sva­ka ova mi­ni­ja­tur­na va­ca­da, luk, ru­kom su kle­sa­ni. I kad baš po­mis­liš da si go­tov i da ćeš li­je­po is­kle­sa­ni če­t­vr­tas­ti ka­men ugra­di­ti u pro­če­lje cr­k­ve, on ti pod ru­kom puk­ne. I on­da po­nov­no, sto pu­ta su mi mo­ji uku­ća­ni go­vo­ri­li da odus­ta­nem, ali ja ni­sam i ne­ću dok sve ne zgo­to­vim - do­če­ku­je nas Dra­gan. Nje­go­va cr­k­va Uz­ne­se­nja Bla­že­ne Dje­vi­ce Ma­ri­je ima ra­s­vje­tu, vi­tra­je i sve je to sam osmis­lio i ura­dio do u de­ta­lje ka­ko bi do­is­ta bi­la pra­va re­pli­ka. Iden­tič­nu ko­pi­ju svo­je rod­ne ku­će Dra­gan je pre­nio u svo­je dvo­ri­šte. - On­da sam do­šao na ide­ju da iz­ra­dim i dje­do­vu ku­ću u ko­joj mi je otac ro­đen. Za­to mi da­nas su­pru­ga zna kroz ša­lu do­ba­ci­ti ka­ko bi bi­lo naj­bo­lje da joj i sve­kra i sve­kr­vu u ka­me­nu is­kle­šem pa da ima sve u dvo­ri­štu i da ne mo­ra u se­lo do njih - kroz smi­jeh će Dra­gan do­ba­cu­ju­ći ka­ko zna da će se ona sa­da lju­ti­ti na nje­go­vu ša­lu, “ko pra­va Dal­ma­tin­ka”, ali on ta­kav ka­kav je ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.