KREATIVNA VIZUALIZACIJA Na pu­tu do os­tva­re­nja ci­lja i Tes­la je vi­zu­ali­zi­rao iz­u­me

SVE ŠTO NAM SE U ŽI­VO­TU DO­GA­ĐA RE­ZUL­TAT JE ONO­GA ŠTO MIS­LI­MO, RE­KAO JE BUDA. STO

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Že­li­te do­bi­ti po­vi­ši­cu ili pro­mak­nu­će, bi­ti sret­ni­ji u lju­ba­vi ili po­bi­je­di­ti bo­lest, no osje­ća­te se bes­po­moć­no te vam se či­ni ka­ko je os­tva­re­nje va­ših že­lja ne­mo­gu­će. Na­sre­ću, ni­je ta­ko. Is­ti­na je da ne pos­to­ji zlat­na ri­bi­ca ko­ja bi vam po­mo­gla os­tva­ri­ti že­lje, no po­mo­ći si mo­že­te sa­mi ov­la­da­te li os­no­va­ma vje­šti­ne vi­zu­ali­za­ci­je. Upra­vo je ta moć­na teh­ni­ka “taj­ni” sa­vez­nik naj­us­pješ­ni­jih pos­lov­nih lju­di i slav­nih spor­ta­ša ko­ji su upra­vo za­hva­lju­ju­ći vi­zu­ali­za­ci­ji pos­ti­gli ci­lje­ve. Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger iza se­be ni­je imao bo­ga­tu obi­telj, no snaž­no je vje­ro­vao ka­ko je nje­gov um ključ za os­tva­re­nje svih nje­go­vih že­lja. - Um je ne­vje­ro­ja­tan. Pri­je ne­go što sam osvo­jio pr­vu ti­tu­lu Mr. Uni­ver­se, osje­ćao sam se kao da je već imam. U gla­vi sam je već to­li­ko pu­ta osvo­jio da sam osje­ćao kao da je ti­tu­la mo­ja. Is­tu sam teh­ni­ku upo­tri­je­bio i kad sam ušao u svi­jet fil­ma. Sva­ki sam dan vi­zu­ali­zi­rao da sam us­pješ­na glu­mač­ka zvi­jez­da ko­ja za­ra­đu­je mi­li­ju­ne do­la­ra - os­vr­nuo se Sc­hwar­ze­neg­ger na svoj put do zvi­jez­da ko­jim ga je ne­po­gre­ši­vo vo­di­la moć vi­zu­ali­za­ci­je ko­ju je po­sje­do­vao od dje­tinj­stva. Snaž­na, uro­đe­na spo­sob­nost vi­zu­ali­za­ci­je po­mo­gla je i Ni­ko­li Tes­li na pu­tu od ide­je do os­tva­re­nja nje­go­vih bri­ljant­nih iz­u­ma. - Još sam od dje­tinj­stva mo­gao vi­zu­ali­zi­ra­ti pro­ce­se i stva­ri te kat­kad ni­sam mo­gao raz­li­ko­va­ti ma­štu od stvar­nos­ti - re­kao je Tes­la, ko­ji je sve svo­je eks­pe­ri­men­te naj­pri­je do de­ta­lja raz­ra­dio u umu te ih je tek na­kon toga pro­vo­dio. SKIDA VI­ŠAK KI­LO­GRA­MA, PO­MA­ŽE PRI UČENJU, SMA­NJU­JE STRES... Sve su te ži­vot­ne pri­če svo­je­vr­s­ni do­ka­zi da vizualizacija mo­že uve­li­ke po­mo­ći da bu­de­te us­pješ­ni­ji na pos­lu, do­bi­je­te po­vi­ši­cu ili pro­mak­nu­će, pro­na­đe­te no­vo rad­no mjes­to ili us­pos­ta­vi­te bo­lje me­đu­ljud­ske od­no­se. Uče­ni­ci­ma i stu­den­ti­ma po­ma­že da lak­še uče i pos­tig­nu bo­lje re­zul­ta­te u ško­li, spor­ta­ši­ma da bu­du iz­dr­ž­lji­vi­ji i us­pješ­ni­ji, a ne­sret­no za­ljub­lje­ni­ma da im lju­bav bu­de uz­vra­će­na. Uz to, vizualizacija vam mo­že po­mo­ći i da se ri­je­ši­te su­viš­nih ki­lo­gra­ma, pres­ta­ne­te pu­ši­ti, sma­nji­te stres ili po­bi­je­di­te te­šku bo­lest. Tajna je u snaž­noj že­lji da ne­što os­tva­ri­te, ali i u prev­la­da­va­nju blo­ka­da, od­nos­no ne­ga­tiv­nih mis­li ko­ji­ma se­be una­pri­jed osu­đu­je­te na ne­us­pjeh. Vizualizacija se te­me­lji na sna­zi uma i po­la­zi od pret­pos­tav­ke ka­ko se bi­lo ko­ja ide­ja, ako snaž­no za­oku­pi naš um, mo­že iz ma­šte pretvoriti u stvar­nost. Njo­me ša­lje­mo po­ru­ke iz svjes­nog u pod­s­vjes­ni dio uma, a upra­vo pod­svi­jest snaž­nim utje­ca­jem na raz­miš­lja­nje, osje­ća­nje i dje­lo­va­nje mo­že po­kre­nu­ti os­tva­ri­va­nje ci­lje­va. - Mis­li pos­ta­ju stva­ri. Ako vi­di­te ne­što u svom umu, dr­žat će­te to i u ru­ka­ma - tvr­di po­du­zet­nik Bob Proc­tor, pos­lov­ni kon­zul­tant i ži­vot­ni men­tor te struč­njak za ljud­ski um i po­ten­ci­ja­le. U na­še­mu pod­s­vjes­nom umu sprem­lje­na je go­mi­la sje­ća­nja, mis­li, te ugod­nih, li­je­pih, ali i bol­nih is­kus­tva ko­ja smo pro­ži­vje­li. Upra­vo ta bol­na sje­ća­nja, pri­mje­ri­ce, gubitak vo­lje­ne oso­be, tra­uma zbog gu­bit­ka pos­la, pro­met­na ne­sre­ća ili bo­lest, stva­ra­ju ne­ga­tiv­ne mi­sa­one obras­ce ko­ji pro­du­lju­ju bol i pat­nju. Uko­ri­je­ne li se u na­šoj pod­svi­jes­ti, ne­ga­tiv­ni mi­sa­oni obras­ci mo­gu “za­ko­či­ti” um ne­ko­li­ko sa­ti, da­na, tje­da­na, pa i go­di­na. Vi­zu­ali­za­ci­jom mo­že­te os­lo­bo­di­ti um iz tog mrač­nog la­bi­rin­ta men­tal­nim re­pro­gra­mi­ra­njem vlas­ti­te pod­svi­jes­ti. Vizualizacija je vr­sta me­di­ta­ci­je pri ko­joj iz­la­zi­mo iz ok­vi­ra stvar­nos­ti te, po­put kre­ato­ra vlas­ti­tog ži­vo­ta, za­miš­lja­mo že­lje­ni sce­na­ri­ji. Njo­me ugra­đu­je­mo taj sce­na­rij u na­šu pod­svi-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.