I NE­GA­TIV­NE SU VI­ZU­ALI­ZA­CI­JE JA­KO MOĆNE

OGA MIS­LI­TE POZITIVNO TE VI­ZU­ALI­ZA­CI­JOM OSVIJESTITE SVO­JE VRLINE I SAMOPOUZDANJE

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

- Sve što nam se u ži­vo­tu do­ga­đa re­zul­tat je ono­ga što mis­li­mo - re­kao je Buda, sto­ga pa­zi­te što že­li­te jer bi vam se upra­vo to mo­glo i os­tva­ri­ti. Ako raz­miš­lja­te na na­čin: “Ja to ne mo­gu svla­da­ti“ili “Ni­kad ne­ću do­bi­ti pro­mak­nu­će, iako ga zas­lu­žu­jem“, tak­vom ne­ga­tiv­nom vi­zu­ali­za­ci­jom ogra­ni­ča­va­te to­ko­ve ener­gi­je u ti­je­lu, a to ko­či va­šu mo­ti­va­ci­ju i gu­ra spo­sob­nos­ti u sje­nu. Ka­ko bis­te nad­v­la­da­li te ogra­ni­ču­ju­će učin­ke, vi­zu­ali­zi­ra­njem osvijestite i mo­bi­li­zi­raj­te svo­je vrline - kre­ativ­nost, ma­štu, ino­va­tiv­nost, sna­gu vje­re i op­ti­mi­zam, upor­nost, od­luč­nost, flek­si­bil­nost, mar­lji­vost i samopouzdanje te ak­ti­vi­raj­te po­zi­tiv­ne funk­ci­je uma, kao što su ma­šta­nje, vo­lja, že­lja, pro­miš­lja­nje, oda­bir, pam­će­nje i sl. Dak­le, umjes­to da raz­miš­lja­te o to­me ka­ko vam je ne­mo­gu­će os­tva­ri­ti ono što že­li­te, za­mis­li­te da ste već os­tva­ri­li cilj. Vi­zu­ali­zi­ra­nje je psi­ho­lo­ška teh­ni­ka us­mje­re­na na po­zi­ti­van re­zul­tat, a ne na tre­nu­tač­nu ne­ga­tiv­nu si­tu­aci­ju u ko­joj ste se za­tek­li. Pri­mje­ri­ce, ako ste bo­les­ni, umjes­to da se usre­do­to­či­te na bo­lest, usre­do­to­či­te se na oz­drav­lje­nje za­miš­lja­ju­ći, od­nos­no vi­zu­ali­zi­ra­ju­ći da ste već oz­dra­vi­li. Kad si vi­zu­ali­za­ci­jom vjer­no pre­do­či­te os­tva­re­nje ci­lja, za­hva­lju­ju­ći za­ko­nu priv­lač­nos­ti, uve­li­ke će­te po­ve­ća­ti šan­se da se to i do­go­di. Kad vi­zu­ali­zi­ra­te že­lje­ni is­hod, na­pu­nit će­te “ba­te­ri­je” po­zi­tiv­nom ener­gi­jom i sprem­ni­je će­te kre­nu­ti u ak­ci­ju os­tva­re­nja svo­je vi­zi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.