VIZUALIZACIJA ZA SVAKU ŽI­VOT­NU SI­TU­ACI­JU

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Ka­ko bi vizualizacija us­pje­la, naj­bit­ni­je je do­ves­ti mo­zak u opu­šta­ju­će sta­nje, ko­je se još zo­ve i al­fa-sta­nje. Oda­be­ri­te mir­no mjes­to i do­ba da­na u ko­jem vas nit­ko i ni­šta ne­će ome­ta­ti. Ako je dan, is­klju­či­te svje­tlo i na­vu­ci­te za­vje­se. Leg­ni­te ili sjed­ni­te u va­ma naj­u­god­ni­ji po­lo­žaj. Za­tvo­ri­te oči i gle­daj­te na­vi­še, ispod ka­pa­ka. Već taj po­lo­žaj oči­ju mo­že po­tak­nu­ti mo­zak da uđe u al­fa-sta­nje. Po­ma­že i teh­ni­ka du­bo­kog di­sa­nja ta­ko da du­bo­ko udah­ne­te i iz­dah­ne­te ba­rem de­set pu­ta. Mo­že­te po­nav­lja­ti i afir­ma­ci­je kao što su “ja sam opu­šten” i “ja sam sve opu­šte­ni­ji” ili si pus­ti­te glaz­bu ili vo­đe­nu me­di­ta­ci­ju za opu­šta­nje. Za­mis­li­te čis­to bi­je­lo plat­no. Ono ima ulo­gu men­tal­nog ekra­na na ko­ji po­tom pro­ji­ci­raj­te ono što že­li­te os­tva­ri­ti. U sce­na­rij uklju­či­te što vi­še de­ta­lja - bo­je, mi­ri­se, zvu­ko­ve... Daj­te ma­šti kri­la i što ži­vo­pis­ni­je za­mis­li­te da ste pos­ti­gli cilj. To će dje­lo­va­ti po­put snaž­nog va­la ener­gi­je ko­ji će vas gur­nu­ti pre­ma os­tva­re­nju ci­lja ko­ji vi­zu­ali­zi­ra­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.