Odi­na: ma­me, uke...

NE­MA TKO JE NE ZNA I NE POZ­DRA­VI. ŽAO JOJ JE JE­DI­NO ŠTO DO­LA­ZI SVE MA­NJE LJU­DI

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

je sa su­pru­gom Mi­la­nom sa­svim po­sve­će­na po­ljo­pri­vre­di i svo­jih 800 kva­dra­ta, na ko­ji­ma kroz ci­je­lu go­di­nu uz­ga­ja­ju se­zon­sko po­vr­će. – Vi­še od tri­de­set go­di­na imam stal­ne mu­šte­ri­je, do­la­ze mi i nji­ho­va dje­ca. A i ni­sam ‘gu­li­ba­ša’ - smi­je se objaš­nja­va­ju­ći da ni­je sku­pa i da ne “de­re” mu­šte­ri­je jer zna ka­ko je da­nas svi­ma te­ško. Naj­sret­ni­ja je, za­klju­ču­je, kad joj, kao ne­ki dan, do­đe mla­da že­na i ka­že: “Te­ta Na­do, me­ni je ma­ma kao ma­loj kod vas ku­po­va­la mr­k­vu, a sad je i ja kod vas ku­pu­jem za svo­je di­je­te”. - E, to ko­je dan na - ve­se­lo ba­ka su te stva­ri uljep­ša­ju tr­ž­ni­ci za­klju­ču­je Na­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.