‘Cr­tam u 90. i to me vraća u mla­de da­ne’

24sata - - ŽIVOT -

da­ne kra­ti dru­že­njem s ko­ris­ni­ci­ma i uži­va u broj­nim kre­ativ­nim ra­di­oni­ca­ma. - Imam sa­mo če­ti­ri raz­re­da os­nov­ne ško­le, ali i ve­li­ko ži­vot­no is­kus­tvo. Ži­vot je je­dins­tven i pre­di­van. Sto­ga i da­nas idem na li­te­rar­nu i kre­ativ­nu gru­pu, mo­li­tve­nu gru­pu, na mi­su i zbor. Sve me to is­pu­nja­va i dan je ljep­ši - is­ti­če gos­po­đa Ba­ra, ko­ja je na­po­kon do­če­ka­la do­ba ži­vo­ta kad se mo­že po­sve­ti­ti omi­lje­nom ho­bi­ju, cr­ta­nju. - Kao di­je­te sam cr­ta­la, a s ob­zi­rom na to da sam odras­la na se­lu, mo­ra­lo se od zo­re do ve­če­ri ra­di­ti u po­ljo­pri­vre­di. Sto­ga je cr­ta­nje pa­lo u dru­gi plan. Kas­ni­je sam otiš­la u Nje­mač­ku, gdje sam ra­di­la go­di­na­ma, uda­la se i po­tis­nu­la lju­bav pre­ma cr­ta­nju. Sad sve na­dok­na­đu­jem - ka­že nam Ba­ra, ko­ja i da­nas za­pi­su­je na­rod­ne pje­sme ko­je je kao di­je­te slu­ša­la od ro­di­te­lja, ba­ka i dje­do­va te ko­je su se pje­va­le dok se ra­di­lo u po­lju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.