Du­bo­ke bo­re i su­hu ko­žu ubla­ža­va ma­ska od avo­ka­da, vrh­nja i me­da

PRIRODNA PO­MOĆ Suh i hla­dan zim­ski zrak do­dat­no ošte­ću­ju osjet­lji­vu zre­lu ko­žu. Po­moć se kri­je u ku­hi­nji

24sata - - ŽIVOT -

Sa se­zo­nom gri­ja­nja po­či­nju i pro­ble­mi sa su­hom ko­žom. Zre­la ko­ža pri­tom je po­seb­no osjet­lji­va i nuž­no ju je do­dat­no hra­ni­ti. Za ubla­ža­va­nje su­ho­će, a ti­me i bo­ra ko­je se po­ja­ča­ju kad ko­ža iz­gu­bi vlaž­nost, važ­no je iz­a­bra­ti kva­li­tet­ne na­mir­ni­ce u pre­hra­ni. No one se mo­gu ko­ris­ti­ti i kao pri­ruč­na sred­stva u kuć­noj koz­me­ti­ci, sa­vje­tu­je ame­rič­ki ko­rek­tiv­ni ki­rurg An­drew Or­don. On svo­jim pa­ci­jen­ti­ca­ma da­je prak­tič­ne sa­vje­te za iz­ra­du kuć­nih kre­ma i ma­ski za elas­tič­nu te po­mla­đe­nu ko­žu. Jed­nos­ta­van re­cept zah­ti­je­va tri na­mir­ni­ce: tri žli­ce vrh­nja, če­t­vr­ti­nu avo­ka­da i žli­cu me­da. Sas­toj­ke tre­ba iz­mik­sa­ti, na­ni­je­ti na li­ce i de­kol­te te dr­ža­ti oko sat vre­me­na. Ma­ska se is­pi­re to­plom vo­dom, a mo­že­te je stav­lja­ti po po­tre­bi. Avo­ka­do je zad­njih go­di­na iz­u­zet­no hva­lje­na na­mir­ni­ca jer je pun bilj­nih zdra­vih mas­ti, a med ima do­bro poz­na­ta pro­tu­upal­na svoj­stva. Vrh­nje će dje­lo­va­ti na du­lje za­dr­ža­va­nje elas­tič­nos­ti ko­že. Pri­tom sva­ka­ko ne za­bo­ra­vi­te uzi­ma­ti do­volj­ne ko­li­či­ne vo­de, ju­he i ča­ja, ka­ko bis­te hi­dri­ra­li ci­je­li or­ga­ni­zam. Ne za­bo­ra­vi­te i iz­vr­stan re­cept za pri­rod­ni pi­ling za ko­žu. U dvi­je-tri žli­ce me­da umi­je­šaj­te to­li­ko žli­ca še­će­ra. Ovu pas­tu mo­že­te na­ni­je­ti na ci­je­lo ti­je­lo i li­ce dok se tu­ši­ra­te. Dr­ži­te de­se­tak mi­nu­ta i is­pe­ri­te. Pri­tom ne tre­ba ko­ris­ti­ti ni­kak­ve umjet­ne sa­pu­ne. Ova mje­ša­vi­na hra­ni ko­žu i da­je joj sjaj te čis­ti sa­su­še­ne sta­ni­ce. (ad)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.