NE­US­PJE­HE I JE DE­KOL­TE

U, NO KA­ŽE DA BI BI­LA SA­VR­ŠE­NA KAO VO­DI­TE­LJI­CA JER NE­MA NI­KAK­VE KONKURENCIJE

24sata - - SHOW -

Bi­lo mi je ja­ko te­ško kad sam 1988. gle­da­la Ri­vu na Eu­ro­son­gu. Ta­mo sam tre­ba­la bi­ti ja. Već sam i ot­pje­va­la de­mo snim­ku, ali su pro­du­cen­ti i me­na­dže­ri za­klju­či­li da sam pre­mla­da i da ne­mam do­volj­no is­kus­tva. Bi­la sam bes­kraj­no tuž­na, slom­lje­na, rek­la nam je Vlat­ka Po­kos (48). Raj­ko Duj­mić (64), na­ime, htio je da pje­smu “Rock me” pje­va baš Vlat­ka. Kad je čuo nje­zi­nu ver­zi­ju pje­sme, bio je uvje­ren da će pro­ći ja­ko za­pa­že­no. Znao je da mu se smi­je­ši ve­li­ki us­pjeh. Me­đu­tim, Vlat­ki je tad ne­dos­ta­jao ko­ji mje­sec do 18. ro­đen­da­na, a pre­ma pra­vi­li­ma Eu­ro­son­ga, na tom svjet­skom fes­ti­va­lu ne mo­gu pje­va­ti mla­đi od 18. Pje­va­či­ca i vo­di­te­lji­ca da­nas sma­tra da je to bi­la ve­li­ka pri­li­ka za nje­zi­nu ka­ri­je­ru. Ni­je joj se os­tva­ri­la, ali, ka­že Vlat­ka, pre­ži­vje­la je. Na­kon osam go­di­na Do­ra se vraća na HRT i u Opa­ti­ju, a u Vlat­ki se bu­de sje­ća­nja na je­di­nu na­šu po­bjed­nič­ku pje­smu. - Me­ni je to bi­la mo­guć­nost iz sno­va. Na­ža­lost, eki­pa me­na­dže­ra i pro­du­ce­na­ta od­lu­či­la je dru­ga­či­je. Čla­no­vi Ri­ve ni­su bi­li pu­no sta­ri­ji od me­ne, ali bi­li su bend i ima­li vi­še scen­skog is­kus­tva. Nji­ma je na kra­ju pri­pa­lo to za­do­volj­stvo - ka­že Vlat­ka. Ne skri­va da se zbog toga osje­ća­la groz­no i ra­zo­ča­ra­no. Utje­ha joj je da je Raj­ko Duj­mić uvi­jek bio vi­še ne­go ko­rek­tan pre­ma njoj. - Kas­ni­je mi je u ne­ko­li­ko

na­vra­ta re­kao da mu je sil­no žao što me ni­je pos­lao na Eu­ro­song i da je si­gu­ran da bi sa mnom kas­ni­je na­pra­vio pu­no vi­še u glaz­be­nom smis­lu. Stva­ri u Ri­vi ni­su bi­le baš sjaj­ne te oni i ni­su du­go os­ta­li za­jed­no. I sva­ki put kad se toga sje­tim, po­mis­lim: ‘To sam mo­gla bi­ti ja’ - go­vo­ri Vlat­ka. Po­kos da­nas ži­vi i stu­di­ra u Ka­na­di, no is­ti­če da se ni­kad ne­će pres­ta­ti ba­vi­ti glaz­bom. Sad je oku­pi­ra­na ne­kim dru­gim stva­ri­ma i ova dras­tič­na pro­mje­na joj je, pri­ča, tre­ba­la. - Iako to lju­di ri­jet­ko priz­na­ju, ima­la sam pri­lič­no us­pješ­nu glaz­be­nu ka­ri­je­ru i ne­ko­li­ko ve­li­kih hi­to­va, uklju­ču­ju­ći ‘Me­tak’, ko­ji ima kul­t­ni sta­tus. Moj pro­blem je odu­vi­jek bio što se lju­di i me­di­ji ni­su že­lje­li ba­vi­ti mo­jom ka­ri­je­rom, ne­go pri­vat­nim ži­vo­tom. Ni­kad mi u Hr­vat­skoj ni­je priz­na­ta ni va­lo­ri­zi­ra­na kva­li­te­ta u pos­lu ko­jim sam se ba­vi­la. Na­ža­lost go­vo­ri nam Vlat­ka. Ra­do bi se vra­ti­la na Doru, ali pod uvje­tom da ima kva­li­tet­nu

pje­smu. O Do­ri ka­že da je to ja­ko li­je­pa glaz­be­na pri­red­ba ko­ja pru­ža pri­li­ku za iz­la­zak na me­đu­na­rod­nu sce­nu, ma­kar jed­nom. - Bi­la bi još ljep­ša da ne­ma tog, uvi­jek pri­sut­nog osje­ća­ja ne­prav­de, na­mje­šta­nja, nek­va­li­te­te... - ka­že Vlat­ka. Sma­tra da bi bi­la ja­ko do­bra i kao vo­di­te­lji­ca Do­re. - Mis­lim da sam do­is­ta sa­vr­še­na oso­ba za to. Ni­kad ne­ću shva­ti­ti za­što je mo­ja vo­di­telj­ska ka­ri­je­ra u Hr­vat­skoj bi­la sa­bo­ti­ra­na. Bez laž­ne skrom­nos­ti, ne­mam baš pu­no konkurencije. Ekra­ni­ma vla­da­ju pri­lič­no bez­lič­ni lju­di. Ili uvi­jek is­te, ne­za­nim­lji­ve fa­ce. Kri­te­ri­ji su ge­ne­ral­no vr­lo ni­ski. Druš­tve­ne mre­že i pri­mi­tiv­ni, tur­bo­folk tren­do­vi uni­šti­li su hr­vat­ski jav­ni pros­tor. Mis­lim da ima i pre­vi­še re­ality pro­je­ka­ta i raz­nih ‘ta­le­na­ta’ za pet mi­nu­ta sla­ve - ka­že Vlat­ka, ko­ja bi na te­le­vi­zi­ji htje­la gle­da­ti pra­ve zvijezde i pro­fe­si­onal­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.