JACQU­ES JE USTAO I NA­PUS­TIO STU­DIO

24sata - - SHOW -

Tvo­je po­na­ša­nje je ne­lju­baz­no, ne­ko­le­gi­jal­no, ni­ka­ko fer i ni­je smi­ješ­no. Ne znam što ti bi­raš u ovom showu - sim­pa­tič­nost ili zvijezdu?, te­atra­lan je bio Jacqu­es Ho­udek (37) u si­noć­njoj emi­si­ji “Zvijezde”. Na­kon nas­tu­pa Da­ni­je­la Kra­nje­ca (27) ži­ri je iz­nio svo­ja miš­lje­nja i ocje­ne. Ton­či Hu­ljić (57) i Ho­udek ima­li su raz­li­či­te sta­vo­ve ve­za­ne uz kan­di­da­te. Po­sva­đa­li su se jer je Ho­udek na­tje­ca­te­lji­ci Ana­ma­ri­ji Mi­ku­lić, ko­ja je is­to za­bo­ra­vi­la tekst kao i Da­ni­jel, dao dvoj­ku, a kad je nje­gov kan­di­dat to is­to na­pra­vio, pla­ni­rao mu je dati če­tvor­ku. Jacqu­esu se ni­ma­lo ni­je svi­dje­lo to što mu je Ton­či pred­ba­cio da ne ocje­nju­je jed­na­ko kan­di­da­te. Sve je osu­dio po­ma­lo zlo­čes­tim ko­men­ta­rom, a na kra­ju i de­mons­tra­tiv­no na­pus­tio stu­dio. - Što ću ja u ovom ži­ri­ju? Su­vi­šan sam, mo­žda bi bi­lo naj­bo­lje da Ton­či sve sam ocje­nju­je - re­kao je Jacqu­es i oti­šao. Čla­no­ve ži­ri­ja ova sva­đa je po­pri­lič­no iz­ne­na­di­la jer su mis­li­li da se ra­di o una­pri­jed osmiš­lje­nom sce­na­ri­ju. Ho­udek se ipak ubr­zo vra­tio na svo­je mjes­to te od­s­lu­šao do kra­ja nas­tu­pe os­ta­lih kan­di­da­ta..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.