Plen­ki stre­pi jer je idu­ći na re­du...

A SAD PRE­MI­JER Na­kon osu­de Mar­ti­ne Da­lić i Zdrav­ka Ma­ri­ća Po­vje­rens­tvo ide na Plen­ko­vi­ća!

24sata - - SHOPPING -

U ruj­nu je Po­vje­rens­tvo na­kon ini­ci­jal­nih pro­vje­ra i oči­to­va­nja od­lu­či­lo po­kre­nu­ti pos­tu­pak pro­tiv An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Kad se vi­de raz­lo­zi, te­ško se mo­že za­klju­či­ti da bi se mo­gao iz­vu­ći s ob­zi­rom na od­lu­ku o Da­lić, doz­na­je no­vi Ex­press, ko­ji je na svim ki­os­ci­ma. Po­vje­rens­tvo je, na­ime, pos­tu­pak pro­tiv pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća po­kre­nu­lo upra­vo za­to što je Vla­da s njim na če­lu ta­ko­đer ci­je­lo vri­je­me ta­ji­la čla­no­ve ne­for­mal­ne rad­ne sku­pi­ne. Pos­tu­pak je po­kre­nut i za­to što je Plen­ko­vić osobno znao da je An­te Ram­ljak je­dan od tvo­ra­ca za­ko­na, no Vla­da ga je pos­li­je ipak pred­lo­ži­la su­du za po­vje­re­ni­ka. I na kra­ju, iz­bje­gao je dati in­for­ma­ci­je i Saboru kad su ga upi­ta­li za njih. Dak­le, sve je ap­so­lut­no jed­na­ko kao kod Da­lić - ko­ju je Po­vje­rens­tvo pro­gla­si­lo kri­vom - a ko­ja je bi­la dio is­te te Plen­ko­vi­će­ve vla­de. Po­vje­rens­tvo je od­lu­či­lo po­kre­nu­ti pos­tu­pak una­toč du­gač­kom i ši­ro­kom obraz­lo­že­nju Vla­de u ko­jem se po­ku­ša­va sve re­la­ti­vi­zi­ra­ti. An­drej Plen­ko­vić re­kao je ovih da­na da Vla­da mo­že, ali ne mo­ra, os­ni­va­ti for­mal­ne rad­ne sku­pi­ne, no na to mu se gr­lo stis­lo, mo­rao je ot­pi­ti gut­ljaj vo­de... Što mu se pi­še, pro­či­taj­te u Ex­pre­ssu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.