Lju­di, to koc­ki­ce

BI­LI SMO DRU­GI NA SVI­JE­TU, A SAD NET­KO UZI­MA NAŠ D

24sata - - SPORT -

Haj­duk će da­nas (17.30) na praz­nom Po­lju­du do­če­ka­ti Is­tru 1961 u 17. ko­lu HNL-a, a tre­ner Siniša Oreščanin re­kao je: - Sa­id? Vri­je­me je da svi poč­ne­mo raz­go­va­ra­ti is­kre­no. Ni­či­ji ego ne smi­je bi­ti is­pred klu­ba. Ne, ne­će bi­ti u ka­dru. (tg) Dres ko­ji je pro­tek­log lje­ta ci­je­li svi­jet vi­dio ka­ko sla­vi sre­br­nu me­da­lju na Svjet­skom pr­vens­tvu do­bio je ko­pi­ju. I to ne bi­lo kakvu, no­sit će ga - Bar­ce­lo­na?! Sve je, do­du­še, još nes­luž­be­no, no in­ter­ne­tom su po­če­le kru­ži­ti fotografije dre­sa ko­ji se već po­čeo ti­ska­ti i ko­ji bi tre­bao bi­ti no­vi do­ma­ći dres ka­ta­lon­skog ve­li­ka­na za slje­de­ću se­zo­nu. Cr­ve­ni i pla­vi kva­dra­ti­ći, go­to­vo is­te ve­li­či­ne kao i oni na dre­su “va­tre­nih”. - Slu­čaj­no ili ne, to ni­je ko­rek­t­no. Naš bi dres i taj kon­cept tre­bao bi­ti pod za­šti­tom pa nit­ko ne bi smio ra­di­ti ta­ko ne­što - ka­že nam poz­na­ti hr­vat­ski di­zaj­ner Bo­ris Lju­bi­čić. Pr­vi put u 120-go­diš­njoj po­vi­jes­ti slav­nog klu­ba s Camp No­ua dres bi tre­bao bi­ti bez pla­vih i cr­ve­nih pru­ga. Do­bav­ljač opre­me Bar­ce­lo­ne i hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je je is­ti, ame­rič­ki Ni­ke, ali zbog toga, tvr­di Lju­bi­čić, sve­jed­no ne bi smio ra­di­ti ovak­ve stva­ri. - U pro­ble­mi­ma je ako ra­di ne­što što je već ra­dio za ne­ko­ga pa to to­bo­že po­nav­lja. Iako smo mala zem­lja po bro­ju sta­nov­ni­ka, no­go­met­na smo ve­le­si­la i ne mo­že to ta­ko ići. Baš pred­sjed­ni­ca or­ga­ni­zi­ra pro­jekt bren­di­ra­nja Hr­vat­ske, pa ti su kva­dra­ti naš os­nov­ni brend i ne mo­že­mo do­pus­ti­ti da to net­ko pov­la­či ka­ko že­li. Ni­ka­ko - od­lu­čan je Lju­bi­čić i sa­vje­tu­je Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez: - Mo­rao bi in­ter­ve­ni­ra­ti i upo­zo­ri­ti Bar­ce­lo­nu. Ako od­bi­ju, tre­ba ići na sud! Sa­vez bi to mo­rao me­đu­na­rod­no za­šti­ti­ti kao svoj brend. Krov­na ku­ća hr­vat­skog no­go­me­ta ne­ma obi­čaj ko­men­ti­ra­ti nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je, kak­va je ova, pa ta­ko ne­će ni ovaj put. No pos­ta­ne li pred­lo­že­ni dres i služ­be­ni za Me­ssi­ja, Suáre­za, Ra­ki­ti­ća i druš­tvo, to bi se mo­glo po­ka­za­ti po­gub­nim za Hr­vat­sku, sma­tra naš di­zaj­ner. - Bar­ce­lo­nin bi dres do­bro kre­nuo s pro­da­jom, ku­po­va­li bi ga čak i na­ši, što mi se ne svi­đa. Bar­ce­lo­na je poz­nat klub i on­da bi to pri­svo­ji­la, a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.