HRGA, TI TO M Mi­las: Sa­mo smo Jo­shua i ja no­ka­uti­ra­li Joh­n­so­na, raz­bio sam ša­ke na nje­mu

24sata - - SPORT -

Kul­t­na dvo­ra­na za naj­te­ži meč Fi­li­pa Hr­go­vi­ća u pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri. U Dra­že­no­vu do­mu naj­bo­ljeg hr­vat­skog bok­sa­ča če­ka ame­rič­ki ve­te­ran Ke­vin Joh­n­son (39). Ame­ri­ka­nac je po­s­ljed­nju bor­bu imao pri­je tje­dan da­na, no­ka­uti­rao je pro­tiv­ni­ka, a da se bo­ri pro­tiv Hr­ge doz­nao je u če­t­vr­tak, sa­mo dva da­na uoči me­ča. Ci­bo­ni­na dvo­ra­na tre­ba­la bi bi­ti do­bro po­pu­nje­na, meč je na ras­po­re­du pos­li­je 22 sa­ta, pri­je­nos je na RTL-u. Hrga će u ring iz­a­ći uz pje­smu Mar­ka Per­ko­vi­ća Thom­p­so­na “Ge­ni ka­me­ni”, ali Mar­ka ovo­ga pu­ta ne­će bi­ti u rin­gu, kao što je to bio slu­čaj na po­s­ljed­njoj bor­bi u Are­ni. Fi­lip je spre­man i sa­mo­uvje­ren, po­nov­no se bo­ri pred svo­jom pu­bli­kom i ne smi­je do­pus­ti­ti da ga ome­te či­nje­ni­ca da se tre­bao bo­ri­ti pro­tiv Ek­va­dor­ca, a ne Ame­ri­kan­ca. od če­ga de­set pre­ki­dom. Jed­na od naj­te­žih bor­bi mu je bi­la ona pro­tiv ve­če­raš­njeg Hr­gi­na pro­tiv­ni­ka. - Fi­lip je pu­no kva­li­tet­ni­ji bok­sač od Ke­vi­na, to uop­će ni­je spor­no, ali ni­ka­ko ga ne smi­je pod­ci­je­ni­ti. Ako na pra­vi na­čin uđe u meč, on­da bi sve mo­gao ri­je­ši­ti u ne­ko­li­ko run­di ka­že nam Mi­las i nas­tav­lja: - Ame­ri­ka­nac je bok­sač ko­ji ima obram­be­ni stil. Ne na­pa­da pre­vi­še, bra­ni se i on­da po­ku­ša­va za­pri­je­ti­ti iz kon­tri. Te­ško ga je sru­ši­ti. Ne znam je li it­ko osim me­ne i svjet­skog pr­va­ka Jo­shue uop­će i us­pio to na­pra­vi­ti. Ja sam dos­lov­no u to­me me­ču pro­tiv nje­ga raz­bio obje ša­ke, eto ko­li­ko ga je bi­lo te­ško sru­ši­ti. Na pod sam ga ba­cio neg­dje u če­t­vr­toj run­di, ali se dig­nuo za pet-šest se­kun­di. Meč je pre­ki­nut u osmoj run­di jer je imao ve­li­ku po­sjek­li­nu na­sred če­la. Mo­že pri­mi­ti ja­ko pu­no uda­ra­ca. Na to Hrgović tre­ba bi­ti spre­man. Mi­las je dao do­bre sa­vje­te Hr­go­vi­ću, ko­ji je svjes­tan da ga če­ka naj­te­ži pro­tiv­nik do­sad. Bo­rac ko­ji je 12 run­di bok­sao s Tyso­nom Furyjem, a 2009. i s Vi­ta­li­jem Klič­kom za nas­lov svjet­skog pr­va­ka. Ni­su ga no­ka­uti­ra­li, iz­gu­bio je te me­če­ve na bodove. Hr­go­vi­ću se ne­će pro­vu­ći! Ko­efi­ci­jent na Fi­li­pa je 1.04...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.