Gri­ez­mann i Ro­nal­do su se uoči do­dje­la na­gra­da po­na­ša­li ka­ko se po­na­ša­ju i na te­re­nu.

24sata - - SPORT -

Da su igra­li je­dan pro­tiv dru­go­ga, ne bi se po­na­ša­li kao u igri za na­gra­de u ko­joj je kon­ku­rent bio Mo­drić. Oče­ki­va­li su da im su­dac po­mog­ne. Tra­ži­li su da im su­dac po­mog­ne. Htje­li su pe­nal za sum­njiv fa­ul na dva­de­set me­ta­ra. Zah­ti­je­va­li su to! A na­kon su­dač­kih od­lu­ka ta­ko­đer su se po­na­ša­li kao na te­re­nu. Ru­ke su u to­bož­njem ču­đe­nju ši­ri­li ver­bal­no. Ili su se to­li­ko od­li­je­pi­li od zem­lje da su stvar­no mis­li­li da zas­lu­žu­ju na­gra­de ko­je je Mo­drić osvo­jio. Ni­je ih do­bio. Osvo­jio ih je. I to za­to što bi, da ih ni­je osvo­jio Mo­drić i sa­mo Mo­drić, pre­vi­še lju­di ima­lo zbog če­ga bi­ti sram do kra­ja ži­vo­ta. Mo­drić je na­gra­de osvo­jio za­to što se o nji­ma ni­je od­lu­či­va­lo u de­se­tin­ki se­kun­de. U tak­vim si­tu­aci­ja­ma ni ka­pi­tal ne­kad ne mo­že baš što god ho­će. Ma­se vo­le da ido­li po­bje­đu­ju. Ne­kad ci­je­li svi­jet vo­li ne vi­dje­ti da je bio of­sajd, ili da je ili ni­je bi­la ru­ka, ili da je igrač po­čeo pa­da­ti pri­je kon­tak­ta sa su­par­ni­kom. Igrač zna za ko­je si­mu­li­ra­nje će do­bi­ti fa­ul na 25 me­ta­ra, a ko­li­ko uvjer­ljiv mo­ra bi­ti za pe­nal. Zna da će mu su­dac po­mo­ći, a po­bje­du vo­li do­volj­no da mo­že ži­vje­ti zna­ju­ći da je va­rao. U nje­go­vu svi­je­tu to se ta­ko ra­di. Na kra­ju kra­je­va, su­dac je tu da no­si naj­te­ži te­ret sa­vjes­ti. Igrač uvi­jek mo­že re­ći da ni­je on tu da su­di. Ma­se vo­le bi­ti his­te­rič­ne. Vo­le ido­le či­ju vje­šti­nu ra­zu­mi­je. No ko­ji put na­gra­du mo­ra do­bi­ti naj­bo­lji či­ju ge­ni­jal­nost ne ra­zu­mi­ju baš svi. Za­fr­ka­vao sam se s Pro­si­neč­kim dok je igrao u Di­na­mu. On lop­tu dr­ži dva­de­set mi­nu­ta. Na­kon nje­go­vih du­gih pa­so­va lop­ta le­ti ili se ko­tr­lja de­set, a krat­kih pet mi­nu­ta. Re­koh, 35 mi­nu­ta Di­na­mo ne mo­že do­bi­ti gol jer je lop­ta kod Žu­tog. Ako ni zbog če­ga dru­gog, Mo­drić je na­gra­de mo­rao osvo­ji­ti jer mu mo­žeš dati lop­tu i vi­še se ni­čeg ne mo­raš bo­ja­ti. Ka­ko je re­kao Bar­k­ley, da bi za­bio koš mo­raš ima­ti lop­tu. Mo­drić je tu da bi nje­go­va eki­pa ima­la lop­tu. I to kakvu! Mo­rao je bi­ti dvos­tru­ko bo­lji od svih da bi mu priz­na­li da je bo­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.