Po­go­dio ih je isti me­tak

OPĆA TUČNJAVA Ivana B. (51) ba­ci­li su na tlo ka­fi­ća i upu­ca­li u vrat. Me­tak se od­bio i po­go­dio Ne­delj­ka K. (47) u pot­ko­lje­ni­cu

24sata - - NEWS -

Ivan B. (51) i Ne­delj­ko K. (47) i dalje se opo­rav­lja­ju u bolnici na­kon ra­nja­va­nja u tuč­nja­vi u ka­fi­ću Zeleni Vr­tić u No­vom Za­gre­bu. Pro­pu­cao ih je isti me­tak. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, u pe­tak oko 22 sa­ta iz­bi­la je opća tučnjava oko još ne­poz­na­te te­me. Sve­mu je, vje­ro­jat­no, ku­mo­vao al­ko­hol te se u jed­nom tre­nut­ku 51-go­diš­njak tu­kao s pe­to­ri­com ne­poz­na­tih mu­ška­ra­ca. S ob­zi­rom na to da su bi­li broj­ča­no nad­moć­ni i ja­či, Ivan B. je za­vr­šio na tlu ka­fi­ća. Je­dan od pri­sut­nih iz­vu­kao je pi­štolj i upu­cao ne­moć­nog mu­škar­ca. Nes­luž­be­no, me­tak mu je pro­šao kroz vrat. Ka­ko je na­pa­dač pu­cao iz bli­zi­ne, me­tak se na­vod­no od­bio od po­da i po­go­dio Ne­delj­ka K. ko­ji je ta­da baš ula­zio u ka­fić. Zr­no ga je po­go­di­lo u pot­ko­lje­ni­cu te je pao. Svje­do­ci su po­zva­li po­li­ci­ju, a tučnjava se nas­ta­vi­la. - Vi­dio sam te­melj­nu po­li­ci­ju i in­ter­vent­nu. Uš­li su u ka­fić i raz­dvo­ji­li mu­škar­ce - re­kao nam je je­dan od svje­do­ka su­ko­ba. Ra­nje­ni dvo­jac po­ku­pi­la je Hit­na po­moć te su ih pre­vez­li u Kli­nič­ki bol­nič­ki cen­tar Za­greb. I dalje se opo­rav­lja­ju, a do kra­ja ovog iz­da­nja te­ži­na nji­ho­vih oz­lje­da ni­je bi­la poz­na­ta. U po­li­cij­skoj ak­ci­ji pri­ve­de­no je 11 lju­di u pos­ta­ju u No­vom Za­gre­bu. Na­kon kri­mi­na­lis­tič­ke obra­de, ko­ja je tra­ja­la du­go u noć, uhi­ti­li su dvo­ji­cu ko­je po­ve­zu­ju s obra­ču­nom. Tra­ga­ju za još jed­nim ko­ji je us­pio po­bje­ći na­kon tuč­nja­ve. Os­ta­le su na­kon is­pi­ti­va­nja, u su­bo­tu u ju­tar­njim sa­ti­ma, pus­ti­li na slo­bo­du. Ka­fić Zeleni vr­tić su na­kon ak­ci­je za­tvo­ri­li zbog oče­vi­da. Krim po­li­caj­ci i eki­pa za oče­vid po­ku­ša­li su re­kons­tru­ira­ti ci­je­lu tuč­nja­vu. S ob­zi­rom da is­tra­ga još ni­je go­to­va, iz po­li­ci­je ni­su obja­vi­li je­su li pro­naš­li oruž­je iz ko­jeg je je­dan od na­pa­da­ča pu­cao. - Ni­sam bio ta­mo. Ne mo­gu ni­šta ko­men­ti­ra­ti - re­kao nam je je­dan od vlas­ni­ka ka­fi­ća. Ni­je mu, ka­že, poz­nat raz­log zbog ko­jeg su se mu­škar­ci tuk­li, a za­tim i pu­ca­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.