OPET KRIVA BRZINA? U TRI NESREĆE POGINULA SU DVA MU­ŠKAR­CA I ŽE­NA

24sata - - NEWS -

Ne­poz­na­ti mu­ška­rac pre­mi­nuo je ju­čer na­kon što je svo­jim For­dom sle­tio sa sta­re za­gor­ske ma­gis­tra­le kod Za­pre­ši­ća. Au­to se pre­vr­tao i uma­lo za­vr­šio u ri­je­ci Kra­pi­ni. - Kad sam pro­la­zio tom ces­tom auto­mo­bil je bio na kro­vu. Li­ječ­nik Hit­ne pomoći i teh­ni­ča­ri su bi­li uz nje­ga - re­kao nam je či­ta­telj. Ka­ko su ja­vi­li za­pre­šić­ki va­tro­gas­ci, tim Hit­ne iz­vu­kao je mu­škar­ca van, a oni su im po­mo­gli od­ni­je­ti ga. Na­ža­lost, po­li­ci­ja je ja­vi­la ka­ko je mu­ška­rac pre­mi­nuo. Na­kon dru­ge te­ške pro­met­ne nesreće, u no­ći na su­bo­tu, u mjes­tu Ko­štu kraj Tri­lja pre­mi­nu­la je put­ni­ca A.P. (22). Ka­ko je po­ka­zao oče­vid, nju je vo­zio pi­ja­ni mla­dić (27). Iz­mje­ri­li su mu vi­še od pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi. Dje­voj­ka je, na­ža­lost, pre­mi­nu­la na pu­tu do bol­ni­ce. Du­bro­vač­ka po­li­ci­ja ta­ko­đer je do­vr­ši­la oče­vid pro­met­ne nesreće od pet­ka kad je na auto­ces­ti A1 po­gi­nuo mu­ška­rac (40). Vo­zio je ka­mi­on s pri­ko­li­com a zbog ne­pri­la­go­đe­ne br­zi­ne uda­rio je u za­štit­nu ogra­du na­kon če­ga se ka­mi­on pre­vr­nuo. Od po­čet­ka go­di­ne na hrav­t­skim pro­met­ni­ca­ma po­gi­nu­lo je 307 lju­di. (mm, bb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.