Aket tjes­te­ni­ne gurt sa­mo 10 li­pa

24sata - - JA, POTROŠAČ -

odres­ci od tu­ne 39,99, a za­mrz­nu­ti os­lić 11,99 ku­na po ki­lo­gra­mu. Ni­je to sa­mo outlet za hra­nu. U pe­tak je pas­ta za zu­be Pli­den­te sta­ja­la 2,99 ku­na, li­tra sa­pu­na če­ti­ri, a pa­ket bo­žić­nih ukra­sa 5,99 ku­na. Ivana ot­kri­va da još pu­no lju­di mis­li da su oni so­ci­jal­ni du­ćan pa pi­ta­ju tre­ba­ju li po­ka­za­ti kak­vu is­kaz­ni­cu. No ne tre­ba­ju, svat­ko može ku­po­va­ti. U Za­gre­bu su i dva Du­ka­to­va di­skont­na du­ća­na, na Dol­cu i na ja­run­skoj tr­ž­ni­ci. Voć­ni jo­gurt od ja­go­de i ma­re­li­ce u pa­ke­tu od če­ti­ri ko­ma­da bio je 3,99 ku­na umjes­to 6,99 ku­na. Oni ne prodaju pro­izvo­de pred is­tek ro­ka tra­ja­nja ne­go s re­gu­lar­nim ro­ko­vi­ma. - Sin je sva­ko ju­tro ra­dio smo­ot­hi­eje od jo­gur­ta, vo­ća i zo­be­nih pa­hu­lji­ca. Kad sam ot­kri­la da u ovoj pro­da­va­oni­ci ima­ju fit jo­gurt s vo­ćem za 1,99 ku­na, stal­no to ku­pu­jem, a sin vi­še ne mik­sa do­ru­čak sam - rek­la je An­đel­ka Čan­čar. Kad bi net­ko ku­po­vao na­mir­ni­ce za ru­čak u ovak­vim pro­da­va­oni­ca­ma, kra­ljev­sku kar­bo­na­ru mo­gao bi na­pra­vi­ti za 28 ku­na. Tjes­te­ni­na u Žap­cu ima i za 90 li­pa, 200 gra­ma na­re­za­ne i va­ku­umi­ra­nje pan­ce­te je 12 ku­na, a li­tra vrh­nja za ku­ha­nje u Du­ka­to­vu du­ća­nu 14,99 umjes­to 19,99 ku­na. Sve za­jed­no je oko 28 ku­na. Za kar­bo­na­ru tre­ba i ja­je. Može ga se na­ći za ku­nu pa je ta­kav ru­čak za če­tve­ro ma­nje od 30 ku­na. U su­sjed­noj obič­noj pro­da­va­oni­ci is­te na­mir­ni­ce pla­ti­li bi­smo 59 ku­na. U Kre­ši­mi­ro­voj uli­ci u Ri­je­ci je pro­da­va­oni­ca Pi­ko ko­ja pro­da­je ro­bu s gre­škom na am­ba­la­ži, pred is­te­kom ro­ka ili ako su pre­ve­li­ke za­li­he s po­pus­ti­ma iz­me­đu 50 i 80 posto. Pa­šte­ta je 1,99, li­tra jo­gur­ta 6,99, a po­la ki­lo­gra­ma tjes­te­ni­ne 3,99 ku­na. (kdh, mt)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.