Ču­la sam ne­kak­vo puc­ke­ta­nje ra­no uju­tro. Mis­li­la sam da net­ko ba­ca ka­me­nje va­ni, a kad sam po­gle­da­la kroz pro­zor vidjela sam ka­ko su­sje­di go­ri ci­je­la ku­ća.

24sata - - NEWS -

Is­pri­ča­la je to su­sje­da že­ne (83) ko­ja je ju­čer stra­da­la u po­ža­ru u se­lu Lu­žan ne­da­le­ko od Se­sve­ta. Kad su su­sje­di pri­mi­je­ti­li da go­ri ku­ća, po­žar se već ras­plam­sao i za­hva­tio krov. Prvi su do ku­će sti­gli va­tro­gas­ci iz Lu­ža­na i Ka­ši­ne i od­mah su je po­če­li ga­si­ti. U po­moć su doš­li i va­tro­gas­ci iz JVP Gra­da Za­gre­ba. Kad su uš­li u jed­nu so­bu, naš­li su ti­je­lo ne­sret­ne že­ne. - Ži­vje­la je s po­sin­kom ko­ji se bri­nuo o njoj. On ta­da ni­je bio u ku­ći. Kad je saz­nao, od­mah je do­šao no bi­lo je kas­no - rek­li su su­sje­di. Na­kon oče­vi­da znat će se uz­rok po­ža­ra. (bb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.