Stra­va: Dr­ža­la je kćer za ru­ki­cu, a on ih je zga­zio

No­vi Trav­nik: Pi­ja­ni div­ljak s tri pro­mi­la ju­rio je po ploč­ni­ku i pre­ga­zio že­nu i če­tve­ro dje­ce. Maj­ci i kće­ri ni­je bi­lo spa­sa

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: FRANJO LEPAN

Bio sam u ra­tu, vi­dio sam straš­ne pri­zo­re, ali ova­kav ni­sam vi­dio. Dje­ca su bi­la na sve stra­ne, že­na je ne­po­mič­no le­ža­la. Nit­ko ni­je da­vao zna­ko­ve ži­vo­ta. Br­zo je doš­la Hit­na po­moć, že­nu ni­su di­ra­li jer su od­mah vi­dje­li da joj ne­ma pomoći, uni­je­li su dje­cu u vo­zi­lo i odvez­li u bol­ni­cu.

Pri­sje­tio se stra­vič­ne pro­met­ne nesreće u bo­san­skom Trav­ni­ku Adem Ku­rić, svje­dok ko­ji je me­đu pr­vi­ma pri­sko­čio u po­moć pre­ga­že­noj maj­ci i če­tve­ro dje­ce. Pi­ja­ni vo­zač Ner­min Rus­tem­pa­šić (34) je u Ka­lin­skoj uli­ci kod Grad­ske dža­mi­je u No­vom Trav­ni­ku na­le­tio na Az­ru Haj­rić (30) ko­ja je kćer dr­ža­la za ru­ku. Ona je poginula na mjes­tu, a nje­zi­na 9-go­diš­nja kćer pre­mi­nu­la je na pu­tu za bol­ni­cu.

DJE­CA I DALJE KRITIČNO

Mla­da maj­ka bi­la je sa svo­jih dvo­je te još dvo­je pri­ja­te­lji­či­ne dje­ce na tre­nin­gu džu­da. Vra­ća­la s nji­ma ku­ći, ka­da je iz smje­ra Gor­njeg No­vog Trav­ni­ka pre­ma do­njem di­je­lu gra­da na njih na­le­tio pi­ja­ni vo­zač. Tro­je dje­ce pre­vez­li su u bol­ni­cu u Trav­ni­ku. Li­ječ­ni­ci su mo­gli pomoći sa­mo jed­nom

PUZAO PO ASFALTU Pi­ja­nom Ner­mi­nu Rus­tem­pa­ši­ću iz­mje­ri­li su vi­še od tri pro­mi­la al­ko­ho­la. Ovo ni­je prvi put da je vo­zio pi­jan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.