ČOVATI NA CESTI

DR­ŽA­LA JE ZA RU­KU Az­ra Haj­rić (30) vo­di­la je če­tve­ro dje­ce s tre­nin­ga. Pi­ja­ni Ner­min ih je pre­ga­zio. Ona i kći su po­gi­nu­le

24sata - - NEWS -

dok su dvo­je hit­no pre­ba­ci­li u KBC u Sa­ra­je­vo. Iako je njihovo zdrav­s­tve­no sta­nje ti­je­kom su­bo­te iš­lo na bo­lje, li­ječ­ni­ci i dalje, zbog te­ških oz­lje­da, ne že­le da­va­ti prog­no­ze. Bo­je se mo­gu­ćih kom­pli­ka­ci­ja te su im ži­vo­ti i dalje ugro­že­ni. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ra­di se o dvo­ji­ci si­no­va No­vo­trav­nič­kog ima­ma. - Ne­da­le­ko od mjes­ta nesreće je moj stan, a pre­ko pu­ta ces­te je ki­osk u ko­je­mu ra­dim. Čim sam ču­la što se do­go­di­lo doš­la sam do dža­mi­je i vidjela sam stra­vi­čan pri­zor. Svug­dje su le­ža­la dje­ca i že­na. Nit­ko se od njih ni­je mi­cao. Sa stra­ne je sta­jao auto­mo­bil na ko­je­mu sam vidjela otvo­re­na vra­ta. Vidjela sam mu­škar­ca ko­ji je puzao po cesti a na nje­mu se od­mah vi­dje­lo da je pi­jan - kroz su­ze je rek­la Šej­la Dil­be­ro­vić, mje­štan­ka No­vog Trav­ni­ka i do­da­la ka­ko svi mo­le Bo­ga da dje­ca pre­ži­ve ho­ror i iz­vu­ku se bez ve­ćih po­s­lje­di­ca. Pi­ja­nog vo­za­ča po­li­caj­ci su na­vod­no mo­ra­li br­zo mak­nu­ti s uli­ce. On­dje su se po­če­li skup­lja­ti bi­jes­ni gra­đa­ni, a da ga ni­su odvez­li u pos­ta­ju, ka­žu da bi ga dro­gi­ran te da je vri­je­me da ri­je­še taj pro­blem. - Bi­lo je straš­no, ali i pi­ta­nje vre­me­na ka­da će se ne­što ova­ko do­go­di­ti. Još smo svi u šo­ku, ogor­če­ni smo i u stra­hu da bi se tak­vo ne­što mo­glo do­go­di­ti po­no­vo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.