Su­zav­cem i ko­nji­ma na pro­s­vjed­ni­ke...

NEREDI Po­li­ci­ja je u Pa­ri­zu uhi­ti­la vi­še sto­ti­na ‘Žu­tih pr­s­lu­ka’ ko­ji su pro­s­vje­do­va­li pro­tiv Ma­cro­no­ve po­li­ti­ke

24sata - - NEWS -

Ti­je­kom ju­če­raš­njeg pro­s­vje­da ‘Žu­tih pr­s­lu­ka’ u Pa­ri­zu po­li­ci­ja je na pro­s­vjed­ni­ke ju­ri­ša­la ko­nji­ma, ga­đa­la ih gu­me­nim me­ci­ma i su­zav­cem te ih vi­še sto­ti­na str­pa­la iza bra­ve. Hr­va­ti­ca Su­za­na Ku­bik, ko­ja u Pa­ri­zu živi 18 go­di­na, ka­že ka­ko su Pa­ri­ža­ni već sprem­ni na sve, te ka­ko ne može re­ći da u gra­du vla­da psi­ho­za. - Fran­cu­zi su na­vik­li na pro­s­vje­de jer ih ima­mo sva­ki tje­dan. Ono što je bi­lo zad­nji put ni­je uobi­ča­je­na si­tu­aci­ja. No na­vik­li smo i na pu­no po­li­ca­ja­ca na uli­ca­ma, oso­bi­to u zad­nje tri go­di­ne na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da - do­da­la je Ku­bik. Di­ljem zem­lje u su­bo­tu je bi­lo ras­po­re­đe­no 89.000 po­li­ca­ja­ca, od ko­jih u Pa­ri­zu 8000. Ja­ke mje­re osi­gu­ra­nja po­du­ze­li su na­kon što je pri­je osam dana sku­pi­na pro­s­vjed­ni­ka iz po­kre­ta “žu­tih pr­s­lu­ka” pljač­ka­la tr­go­vi­ne i vo­zi­la i su­ko­bi­la se s po­li­ci­jom. Čak su zna­čaj­no ošte­ti­li i Sla­vo­luk po­bje­de. Je­dan od tak­sis­ta, ko­ji je su­dje­lo­vao u ju­če­raš­njim pro­s­vje­di­ma, za Blo­om­berg je ka­zao: “Že­lim skalp Em­ma­nu­ela Ma­cro­na. Ide­mo se bo­ri­ti, ne bo­ji­mo se ni­če­ga! Mo­ra­te ri­ski­ra­ti ži­vot ili ni­šta ne­će­te do­bi­ti od tih lju­di”. Pod­sje­ća­mo, tzv. po­kret ‘Žu­tih pr­s­lu­ka’ po­čeo je 17. stu­de­nog kao pro­s­vjed or­ga­ni­zi­ran na druš­tve­nim mre­ža­ma. Pro­s­vjed­ni­ci no­se re­flek­ti­ra­ju­će žu­te pr­s­lu­ke, ina­če oba­vez­ni dio opre­me sva­kog vo­zi­la u Fran­cu­skoj. Pro­s­vje­do­va­li su pro­tiv vla­di­na pri­ti­ska na ku­ćans­tva Ma­cro­no­vim po­re­zom na go­ri­vo. Pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron odus­tao je od uvo­đe­nja po­re­za na go­ri­vo no pro­s­vje­di pro­tiv nje­go­vih po­li­ti­ka, ko­je su re­zul­ti­ra­le po­skup­lje­njem tro­ško­va ži­vo­ta. nas­tav­lje­ni su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.