‘MO­JA MA­RI­JA JE BOŽJI DAR’

ČUDO U OSI­JE­KU Lji­lja­nu Kne­že­vić (45) u 33. tjed­nu trud­no­će pro­bu­di­la je ne­iz­dr­ži­va gla­vo­bo­lja. Is­tu noć ro­di­la je dje­voj­či­cu. Li­ječ­ni­ci su joj ope­ri­ra­li tu­mor ve­li­či­ne te­ni­ske lop­ti­ce na moz­gu

24sata - - NEWS -

Pro­bu­di­la me je snaž­na gla­vo­bo­lja ko­ja je pos­ta­ja­la sve ja­ča. Di­gla sam su­pru­ga i si­na da me vo­ze u bol­ni­cu. Po­če­la sam po­vra­ća­ti. Stra­ho­va­la sam za be­bu. Da se ne­što stvar­no lo­še do­ga­đa shva­ti­li smo na pu­tu do bol­ni­ce ka­da sam po­če­la gu­bi­ti svi­jest i vi­še ni­sam mo­gla ni go­vo­ri­ti... Za­po­če­la je svo­ju pri­ču, ko­ju na­zi­va Bo­žić­nim ču­dom Lji­lja­na Kne­že­vić (45) iz Osi­je­ka. Ona i su­prug Stje­pan 17. stu­de­nog pos­ta­li su po tre­ći pu­ta ro­di­te­lji, no ovo­ga pu­ta be­ba je, može se re­ći spa­si­la ži­vot se­bi i maj­ci. Ma­le­na Ma­ri­ja se ro­di­la pre­ra­no u 33. tjed­nu trud­no­će sa sa­mo 1960 gra­ma i 47 cen­ti­me­ta­ra, ali za­hva­lju­ju­ći njoj maj­ci je ot­kri­ven tu­mor. - MR sni­mak je po­ka­zao da Lji­lja­na ima tu­mor ve­li­či­ne te­ni­ske lop­ti­ce u moz­gu. Ka­da mi je dr. Gor­dan Re­ljac po­ka­zao sli­ku, ni­sam mo­gao do­ći k se­bi od šo­ka. Re­kao je da hit­no tre­ba spa­ša­va­ti i ma­mu i be­bu jer je, vje­ro­jat­no us­li­jed trud­no­će, doš­lo do puk­nu­ća ži­le u moz­gu ko­ja je hra­ni­la tu­mor, zbog če­ga je on is­kr­va­rio. Kas­ni­je nam je objaš­nje­no da je tu­mor ras­tao vje­ro­jat­no 10 go­di­na ali do trud­no­će ni­je po­ka­zi­vao ni­kak­ve simp­to­me - pri­sje­ća se su­prug Stje­pan. To su mu bi­li naj­dra­ma­tič­ni­ji i naj­du­ži sa­ti u ži­vo­tu. Ope­ra­ci­ja du­ga de­vet sa­ti za­po­če­la je 17. stu­de­nog pri­je­pod­ne i za­vr­ši­la u osam na­ve­čer. Bi­la je to­li­ko hit­na da Lji­lja­nu ni­su čak ni htje­li pre­vo­zi­ti na gi­ne­ko­lo­gi­ju ne­go je os­ta­la na ne­uro­ki­rur­gi­ji gdje je pris­ti­gao či­tav li­ječ­nič­ki kon­zi­lij ko­ji je od­lu­či­vao o sva­kom de­ta­lju ope­ra­ci­je. - Pr­vo su za­pra­vo iš­li po­ro­di­ti Lji­lja­nu ka­ko bi spa­si­li Ma­ri­ju. Ma­ri­ja je svi­jet ugle­da­la u 12.25 sa­ti. Po­tom su ope­ri­ra­li Lji­lja­nu. Od­stra­ni­li su joj či­ta­vi tu­mor. Ta­ko­đer su joj s li­je­ve no­ge ski­nu­li ko­mad mi­ši­ća ko­jom su re­kons­tru­ira­li mo­žda­nu op­nu ka­ko bi se ona ob­no­vi­la. Kad je na­kon ope­ra­ci­je dr. Re­ljac iz­a­šao iz sa­le i re­kao mi da sam do­bio kćer, pi­tao sam ga da li i ja nje­mu mo­gu čes­ti­ta­ti na us­pješ­no obav­lje­noj ope­ra­ci­ji mo­je su­pru­ge, na što je od­go­vo­rio po­t­vrd­no. Pao mi je ka­men sa sr­ca - pri­sje­ća se još uvi­jek šo­ki­ra­ni ta­ta Stje­pan. Lji­lja­na je svo­ju be­bu vidjela i uze­la prvi pu­ta u na­ru­čje de­set dana na­kon ope­ra­ci­je. Kad ju je uze­la u na­ru­čje, zna­la je da je ta ma­le­na dje­voj­či­ca njen Božji dar. U njoj je vidjela i svo­je naj­sta­ri­je ne­ro­đe­no di­je­te ko­je je, pri­je vi­še od 20 go­di­na, ro­di­la mr­tvo. Ona je bi­la za­mje­na za nje­ga, spa­si­te­lji­ca. Zato su joj i da­li ime Ma­ri­ja. - Mi smo prak­tič­ni vjer­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.