AJU NA KARTU , VAGE ŠAR­MA

TIVNI, OPUŠTENI I NEOPTEREĆENI. VATRENIM ZNAKOVIMA SA­MO POKAŽITE ŠTO ŽE­LI­TE

24sata - - BINGO SPECIJAL! -

Za­vo­đe­nje je vje­šti­na ko­jom se ko­ris­ti­mo u pro­na­la­že­nju part­ne­ra, a pri­li­kom tog či­na ges­ti­ku­la­ci­jom, do­di­ri­ma i go­vo­ri­ma da­je­mo dru­goj strani do zna­nja da smo za­in­te­re­si­ra­ni. Sva­ki znak zo­di­ja­ka ima svo­ju tak­ti­ku za­vo­đe­nja, ali i na­čin na ko­ji že­li bi­ti osvo­jen. Ako se že­li­te ro­man­tič­no po­ve­za­ti s Ov­nom, mo­ra­te bi­ti odvaž­ni. Osvo­jit će ga iz­ra­van nas­tup. Pri­đi­te mu, bu­di­te is­kre­ni, re­ci­te mu što vam je na umu. No to ni­ka­ko ne zna­či da mo­ra­te do kra­ja ot­kri­ti svo­je osje­ća­je. Igraj­te to­plo– hlad­no igri­ce. Ovan je lo­vac i za­in­tri­gi­rat će ga va­ša ne­dos­tup­nost i ne­ukro­ti­vost. Mu­ška­rac ovo­ga zna­ka na­pros­to obo­ža­va hra­bre že­ne. Gle­daj­te ga rav­no u oči, pri­bli­ži­te mu se, šap­ni­te mu po­ko­ju ri­ječ na uho, a po­tom se uda­lji­te. Že­ni Ov­nu pos­tav­ljaj­te pi­ta­nja o to­me što vo­li, is­pro­vo­ci­raj­te je da pri­ča o se­bi, bu­di­te zna­ti­želj­ni, po­čas­ti­te je pi­ćem, a pri­je ne­go što se uda­lji­te, os­ta­vi­te joj broj mo­bi­te­la. Imaj­te na umu da ste na­iš­li na oso­bu kon­zer­va­tiv­nog svje­to­na­zo­ra ko­joj ma­te­ri­jal­na si­gur­nost zna­či vi­še od ljubavi. Sma­trat će da vas je upoz­nao tek kad pre­is­pi­ta vaš od­nos pre­ma nov­cu, ko­li­ko za­ra­đu­je­te i u kak­vom sta­nu ži­vi­te. Bik pre­zi­re pre­da­to­re. Mo­ra­te bi­ti strp­lji­vi, po­ka­za­ti mu da vam se svi­đa i pus­ti­ti ga da uči­ni prvi ko­rak. Mu­ška­rac Bik vo­li sen­zu­al­ne i žens­tve­ne že­ne. Za­ve­di­te ga sup­til­no, ne ot­kri­va­ju­ći mu svo­je pra­ve na­mje­re. Dins­taj­te ga na la­ga­noj va­tri dok se ne za­pa­li. Že­nu Bi­ka po­zo­vi­te na ve­če­ru ko­ju ćete joj sa­mi sku­ha­ti, i to u nje­zi­noj pri­sut­nos­ti! Po­ša­lji­te joj na kuć­nu adre­su bu­ket cr­ve­nih ru­ža ili fi­nu čo­ko­lad­nu bom­bo­ni­je­ru. Ne do­pus­ti­te da se do­sa­đu­je u va­šem druš­tvu. Smi­jeh i za­ba­van raz­go­vor za sva­kog su Bli­zan­ca ve­li­ki afro­di­zi­jak. Ako ga zna­te uz­bu­di­ti i za­in­tri­gi­ra­ti ri­je­či­ma, oba­vi­li ste već po­la pos­la. Pre­pri­ča­vaj­te mu tra­če­ve ko­je ste tek ču­li, pri­čaj­te mu vi­ce­ve, ša­li­te se na svoj ra­čun. Raz­go­va­raj­te ci­je­lu noć, bu­di­te druš­tve­no i po­li­tič­ki an­ga­ži­ra­ni, ener­gič­ni i ko­mu­ni­ka­tiv­ni. Mu­ška­rac Bli­za­nac vo­li du­ho­vi­te, pro­vo­ka­tiv­ne, iz­gle­dom vit­ke že­ne, pu­no mla­đe od nje­ga. Bit­no mu je ka­ko ste odje­ve­ni i ima­te li sti­la. Pr­vo će pas­ti na iz­gled. Že­nu Bli­zan­ku pa­li mu­ški mo­zak. Me­ta­fo­re, us­po­red­be, ci­ta­ti iz fil­mo­va ili ro­man ko­ji ćete spret­no pre­pri­ča­ti i uk­lo­pi­ti u te­mu o ko­joj raz­go­va­ra­te uči­nit će je sprem­nom na sve. Pre­ma Ra­ku mo­ra­te bi­ti pa­ž­lji­vi i njež­ni. Upus­ti­te se u in­ti­man raz­go­vor, po­di­je­li­te s njim ne­ka is­kus­tva iz dje­tinj­stva. Kad mu se otvo­ri­te, Rak će vam po­če­ti vje­ro­va­ti, a to zna­či da će i on po­la­ko iz­la­zi­ti iz svog si­gur­nos­nog ok­lo­pa. Nje­go­va ro­man­tič­na na­rav još živi u vik­to­ri­jan­skom do­bu i ovaj emo­ti­vac sa­nja o du­go­traj­nom udva­ra­nju ko­je bu­di za­ljub­lje­nost kod obje stra­ne. Mu­ška­rac ovo­ga zna­ka ima strah od od­bi­ja­nja, sto­ga je mo­gu­će da vam ne­će pri­ći prvi. Mo­ra­te uze­ti stvar u svo­je ru­ke i ne za­bo­ra­vi­te mu da­ti do zna­nja ko­li­ko vo­li­te svo­ju maj­ku. Že­ni Ra­ku po­di­la­zi­te, u raz­go­vo­ru čes­to ko­ris­ti­te ri­je­či kao što su lju­bav, si­gur­nost, osje­ćaj, obi­telj, dje­ca... Ma­lim us­lu­ga­ma pokažite joj da se na vas može os­lo­ni­ti. La­ska­nje i kom­pli­men­ti omo­gu­ćit će vam os­tva­re­nje ču­des­nih re­zul­ta­ta. Ne­će ni­ma­lo po­sum­nja­ti u is­ti­ni­tost i is­kre­nost va­ših kom­pli­me­na­ta. Po­treb­ni su mu paž­nja, po­hva­le i sku­po­cje­ni da­ro­vi. Uži­vat će dok se smi­je­te nje­go­vim ša­la­ma. Ne­iz­mjer­no li­ku­je u po­bje­di, a po­raz i od­bi­ja­nje snaž­no će ga uda­ri­ti na ego. Us­pi­je­te li se pro­bi­ti do nje­go­ve ra­nji­ve stra­ne ko­ju ne ot­kri­va ni­ko­me, vje­ro­jat­no ste naš­li put do nje­go­va sr­ca. Mu­škar­cu La­vu pos­ta­vi­te oz­bilj­no pi­ta­nje – ne do­sa­di li ti stal­no bi­ti u cen­tru paž­nje? La­ko je mo­gu­će da se ta­ko pro­bi­je­te do nje­go­ve ne­si­gur­ne stra­ne i pos­ta­ne­te mu net­ko po­se­ban. Že­na Lav igra na kartu lje­po­te i šar­ma, pa i neo­svo­ji­vos­ti. Pokažite joj da ste za­in­te­re­si­ra­ni, ali ne či­ni­te ko­rak dalje. Udi­je­li­te joj kom­pli­ment i uda­lji­te se. I če­kaj­te... Dje­vi­ce su per­fek­ci­onis­ti ko­je je te­ško za­do­vo­lji­ti na du­ge sta­ze. Pus­ti­te je ne­ka vam is­prav­lja gra­ma­tič­ke po­gre­ške u go­vo­ru i u po­ru­ka­ma, hra­bro pri­hva­ti­te i po­ko­ju kri­ti­ku. Slu­šaj­te je pa­ž­lji­vo i za­bri­nu­to kad vam go­vo­ri o svo­jim pro­ble­mi­ma. Kad shva­ti da je pri­hva­ća­te tak­vu kak­va jest, sa svim nje­zi­nim ne­dos­ta­ci­ma, za­vo­đe­nje ste pri­ve­li kra­ju. No do­tad mo­ra­te bi­ti tu, pri­sut­ni, sla­ti joj po­ru­ke i vi­še bri­nu­ti o njoj ne­go o se­bi. Mu­ška­ra­ca Dje­vi­cu osvo­jit će de­ta­lji, ured­no ma­ni­ki­ra­ni nok­ti, vaš mi­ris, emo­ci­onal­na suz­dr­ža­nost i sprem­nost na raz­go­vor. On vas že­li pr­vo upoz­na­ti, do­pus­ti­te mu to... Že­nu Dje­vi­cu osvo­jit ćete ako joj pru­ži­te ne­ku us­lu­gu, a ni­šta ne tra­ži­te za­uz­vrat. Za­pi­taj­te je i za miš­lje­nje o pro­ble­mu ko­ji vas mu­či. Daj­te joj do zna­nja ko­li­ko ci­je­ni­te nje­zi­no miš­lje­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.