Mu­škar­ca

24sata - - ŽIVOT -

Škor­pi­ona pri­vu­ći ćete sek­se­pi­lom. Za­igraj­te i na kartu lju­bo­mo­re. Ne­vi­no fler­tuj­te pred njim i s dru­gim mu­škar­ci­ma. Ne daj­te mu da vas osvo­ji na pr­vu. Že­na Škorpion pada na us­pješ­ne mu­škar­ce. Imat ćete pro­laz po­ka­že­te li joj ko­li­ko mo­že­te bi­ti oda­ni ka­da vam je sta­lo. Ako vam sr­ce ubr­za­no ku­ca u bli­zi­ni Stri­jel­ca, mo­ra vam bi­ti jas­no da nje­go­vu ‘sve­tu’ slo­bo­du ne smi­je­te ugro­zi­ti. Nje­go­va sla­ba toč­ka je lju­bav pre­ma pus­to­lo­vi­ni. Ne­mir­nog je du­ha i te­ško se smi­ru­je u oz­bilj­noj ve­zi, oso­bi­to dok je mlad... Ne pri­čaj­te mu o ve­zi, već o uži­va­nju udvo­je. Pus­ti­te ga da vo­di igru, a po­tom ga iz­ne­na­di­te po­ko­jim slo­bo­do­um­nim ko­men­ta­rom. Mu­ška­rac Stri­je­lac ne pod­no­si fik­s­ne i una­pri­jed ut­vr­đe­ne pla­no­ve. Zato ga ra­zo­ru­žaj­te re­če­ni­com – ide­mo, pa će­mo vi­dje­ti što će se do­go­di­ti. Že­na Stri­je­lac ne vo­li pa­siv­ne i do­sad­ne mu­škar­ce. Mo­ra­te ju ani­mi­ra­ti svo­jom osob­noš­ću, ne­kom pris­toj­nom sek­si upa­di­com ili du­gim po­gle­dom fik­si­ra­nim na nje­zi­ne oči. Ako je net­ko opre­zan i suz­dr­žan kad je po­sri­je­di lju­bav, on­da je to Jarac. On će vas du­go i strp­lji­vo pro­ma­tra­ti, a po­tom po­la­ga­no osva­ja­ti, na­rav­no pod uvje­tom da s va­ma ne že­li sa­mo flert, već oz­bilj­nu ve­zu. U osva­ja­nju bu­di­te pri­zem­lje­ni i ra­zum­ni. Gro­zi se ide­ala, ilu­zi­ja, emo­ci­ja i ne­re­al­nih sta­vo­va o ži­vo­tu. Mu­ška­rac Jarac je opre­zan, ne upu­šta se u ri­zik i igra na si­gur­no. Po­ka­že­te li mu da može ra­ču­na­ti na vas, da ste oz­bilj­ni, am­bi­ci­oz­ni i sa­mos­tal­ni, već ste preš­li po­la pu­ta. Že­na Jarac ne pada na pok­lo­ne ni­ti kom­pli­men­te. Nje­zi­no za­ni­ma­nje po­tak­nut ćete re­če­ni­com – volio bih te bo­lje upoz­na­ti. Od­lu­či­te li mu pri­ći i za­po­če­ti raz­go­vor na pri­ja­telj­skoj os­no­vi, po­ve­ćat ćete šan­se. Bu­di­te is­kre­ni, jed­nos­tav­ni i ne pre­tva­raj­te se. Ka­da se Vodenjak za­lju­bi, iz­ja­vit će vam lju­bav na jav­nom mjes­tu ili uči­ni­ti ne­ku ori­gi­nal­nu lu­dost. Vo­li slo­bo­du i tra­ži ori­gi­nal­nu i neo­vis­nu part­ne­ri­cu ko­ja ga ne­će ‘da­vi­ti’ tri­vi­jal­nos­ti­ma i lju­bo­mo­rom. Mu­škar­ca Vo­de­nja­ka pri­vu­ći ćete ta­ko da na sva važ­ni­ja po­li­tič­ka, druš­tve­na ili lju­bav­na pi­ta­nja za­uz­me­te svoj stav. Že­na Vodenjak je ne­for­mal­na, sto­ga ju ta­ko i za­vo­di­te. Za­bo­ra­vi­te na pra­vi­la i ogra­ni­če­nja. Iz­ne­na­di­te ju. Ri­ba tra­ži po­žr­tvov­nog i ro­man­tič­nog part­ne­ra, ne­kog s kim će se ma­zi­ti i du­go raz­go­va­ra­ti. Pre­osjet­lji­va je, pre­vrt­lji­va, ali zato vi mo­ra­te bi­ti od­mje­re­ni, sta­bil­ni i prak­tič­ni u pi­ta­nji­ma ko­ja se po­ja­ve na po­čet­ku udva­ra­nja. Ne za­bo­ra­vi­te na ro­man­ti­ku. Za­igraj­te na kartu osjećaja. Mu­ška­rac Ri­ba je ne­si­gu­ran i po­vod­ljiv. Za­vest će ga va­ša to­pli­na, njež­nost, ro­man­ti­čan po­gled na lju­bav, osje­ćaj da ste tu za nje­ga. Ohra­bri­te ga da vam se pri­bli­ži. Že­na Ri­ba past će na umjet­ni­ke, kre­ativ­ce, za­lu­dit će ju va­ša la­ko­ća živ­lje­nja, a od­bi­ti fik­s­na i ne­pro­mje­nji­va uvje­re­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.