OSVO­JI TOYO­TU AYGO

24sata - - PRVA STRANICA -

VSC (Ve­hi­cle Sta­bi­lity Con­trol) nad­zor sta­bil­nos­ti vo­zi­la Put­no ra­ču­na­lo HAC po­moć pri us­pi­nja­nju uz str­mi­nu

Sva­kod­nev­no od 3.12. do 12.12. iz­re­zuj, skup­ljaj i is­pu­nja­vaj kupone iz 24sa­ta. 13.12. i 14.12. objav­lju­je­mo po je­dan jo­ker ku­pon ko­ji za­mje­nju­je po je­dan pro­pu­šte­ni ku­pon. Po­treb­no je sku­pi­ti 10 raz­li­či­tih ku­po­na (ili 9 raz­li­či­tih ku­po­na + 1 jo­ker ku­pon ili 8 raz­li­či­tih ku­po­na + 2 raz­li­či­ta jo­ker ku­po­na). Kad sku­piš i is­pu­niš sve kupone, po­ša­lji ih u jed­noj omot­ni­ci na adre­su: P. P. 195, 10 001 Za­greb, s naz­na­kom Na­grad­na igra 24sa­ta “Osvo­ji Toyo­tu Aygo” do če­t­vrt­ka, 20.12.2018., do 9:00 sa­ti. Do­bit­ni­ci će bi­ti iz­vu­če­ni u če­t­vr­tak 20.12.2018. pos­li­je 10 sa­ti i objav­lje­ni na www.24sa­ta.hr u ro­ku od 10 dana od dana jav­nog iz­vla­če­nja. Pra­vi­la po­tra­ži na www.24sa­ta/osvo­ji-toyo­tu­aygo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.