DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Svo­jih će pet mi­nu­ta do­če­ka­ti oni ko­ji se ba­ve mar­ke­tin­gom, me­di­ji­ma, pre­vo­đe­njem, ugos­ti­telj­stvom i pe­da­go­škim ra­dom. Bit ćete pri­la­god­lji­vi u ko­mu­ni­ka­ci­ji.

- Osje­ćat ćete se ne­za­do­volj­no so­bom i svo­jim iz­gle­dom. Ipak, ne­moj­te se iz­glad­nji­va­ti, ne­go do­bru li­ni­ju nas­toj­te pos­ti­ći re­do­vi­tim vjež­ba­njem.

- Nes­tat će za­pre­ke ko­je su vas spre­ča­va­le da jas­ni­je sa­gle­da­te ve­zu ili brak. Ne­op­te­re­će­no ćete pri­hva­ća­ti no­va is­kus­tva, osje­ća­ju­ći da vam do­no­se ne­što do­bro.

DO­BAR DAN 14. 12. LOŠ DAN 10. 12.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.