DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Mo­gu­ći su ne­pla­ni­ra­ni tro­ško­vi, neo­prez­na ula­ga­nja ili na­gla po­ja­va manj­ko­va. Op­ho­đe­nje sa su­rad­ni­ci­ma ili po­dre­đe­ni­ma zah­ti­je­vat će po­ja­ča­ni oprez.

- Is­cr­pit će vas pre­tr­pa­ni tjed­ni ras­po­red i pos­lov­ne bri­ge. Pro­baj­te ži­vje­ti ured­ni­je, a mno­go će vam pomoći da ko­ji put na­ve­čer leg­ne­te ra­ni­je spa­va­ti.

- Mo­guć­nos­ti ko­je pru­ža internet omo­gu­ćit će lak­še ko­mu­ni­ci­ra­nje s part­ne­ri­ma. Du­ge ve­ze pos­tat će sta­bil­ni­je za­hva­lju­ju­ći okol­nos­ti­ma ko­je će vam ići u pri­log.

DO­BAR DAN 10. 12. LOŠ DAN 14. 12.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.