DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Osim što ćete vri­jed­no ra­di­ti, bit ćete druš­tve­ni i za­bav­ni pa će vas stran­ke hva­li­ti še­fo­vi­ma. Sva­ka ak­ci­ja ko­ju sad po­kre­ne­te bit će okru­nje­na us­pje­hom.

- Po­volj­ni Mars pu­ni vas po­zi­tiv­nom ener­gi­jom i da­je vam iz­dr­ž­lji­vost. I dok će oko vas svi šmr­ca­ti, do­sad­ne pre­hla­de i vi­ro­ze za­obi­la­zit će vas u ši­ro­kom lu­ku.

- Nas­lu­tit ćete da jed­no pri­ja­telj­stvo no­si is­kru ne­čeg dub­ljeg. Ne ok­li­je­vaj­te s otvo­re­nim raz­go­vo­rom, daj­te dru­goj strani po­vod i ohra­bre­nje, mo­žda uđe­te u ve­zu.

DO­BAR DAN 12. 12. LOŠ DAN 9. 12.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.