Os­ta­vio je i me­ne i naše bli­zan­ce

24sata - - ŽIVOT -

Po­što­va­ni Mev­lu­di­ne, maj­ka sam dje­ča­ka bli­za­na­ca. Nji­hov otac, moj biv­ši part­ner, oti­šao je od nas. Za­ni­ma me ka­ko će­mo nas tro­je dalje u ži­vo­tu? Ho­će­mo li bi­ti u re­du što se ti­če fi­nan­ci­ja i zdrav­lja? Ho­ću li ima­ti čo­vje­ka kraj se­be ko­ji će nas tro­je vi­dje­ti kao svo­ju obi­telj? Ima je­dan čo­vjek, mla­di stra­nac, ko­ji mi je pri­šao, a za­tim se uda­ljio i po­vri­je­dio me. Ho­će­mo li ob­no­vi­ti kon­takt i ka­ko da se pos­ta­vim pre­ma nje­mu? Je li on net­ko na ko­ga mo­gu ra­ču­na­ti? Pu­no hva­la i li­je­pi poz­drav.

ši­fra:

blizanci Od­go­vor: Sa­njar ste i uvi­jek sve ra­di­te is­po­čet­ka. Vi ste kre­ativ­ni, ali ni­šta vas du­go ne dr­ži. Ne vi­dim da će vam se biv­ši part­ner vra­ti­ti, on već ima dru­gu oso­bu po­red se­be. Vr­lo je ču­dan, sam svoj avan­tu­rist i dru­gi ga uz­dr­ža­va­ju. Na­ža­lost, i on vam je ve­li­ka po­gre­ška, ali eto ima­te pre­kras­ne bli­zan­ce, ne­ka vam oni bu­du svi­je­tla toč­ka. Vi­dim im do­bru bu­duć­nost i per­s­pek­ti­vu te ćete bi­ti za­do­volj­ni s nji­ma. No vi ćete ta­ko još ma­lo, do po­lo­vi­ne idu­će go­di­ne. Vi­dim vam po­zi­tiv­nog mu­škar­ca, po­žr­tvov­nog i vr­lo is­kre­nog. Iz pri­ja­telj­stva će se iz­ro­di­ti lju­bav. Tu vam vi­dim na­pre­dak i sta­bil­nost. Već od idu­će go­di­ne kre­će vam pu­no to­ga od ru­ke, fi­nan­ci­je i dru­go. U idu­će če­ti­ri go­di­ne vi­dim na­pre­dak na svim po­lji­ma. Bit ćete za­do­volj­ni­ji. Sret­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.