Pr­vo je ni­su htje­li jer je sli­je­pa, sad pje­va za fi­na­le

‘HR­VAT­SKA ADELE’ Ber­nar­da Bru­no­vić ne vi­di od ro­đe­nja. Sno­ve je os­tva­ri­la ula­skom u po­lu­fi­na­le nje­mač­kog showa ‘The Vo­ice’ i na­da se po­bje­di

24sata - - SHOW -

Nje­mač­ki ži­ri i pu­bli­ku os­ta­vi­la je bez da­ha već ne­ko­li­ko pu­ta, a da­nas je oče­ku­je po­lu­fi­na­le showa “The Vo­ice”. Hr­va­ti­ca sa švi­car­skom adre­som Ber­nar­da Bru­no­vić (25) naj­ljep­ša je pri­ča ovo­ga glaz­be­nog na­tje­ca­nja. - Od ma­lih no­gu sam u glaz­bi, za­ljub­lje­na u gos­pel. Obo­ža­vam jazz, so­ul, r’n’b... - pri­ča Ber­nar­da, či­ji prvi iz­bor i ne ču­di s ob­zi­rom na to da su joj vje­ra i du­hov­nost sve na svijetu. Iako joj u Nje­mač­koj te­pa­ju “hr­vat­ska Adele”, s ovak­vih showo­va ne­ma sa­mo li­je­pa is­kus­tva. - Pri­je osam go­di­na u slič­nom showu u Nje­mač­koj ni­su me pri­hva­ti­li. Mo­žda je pro­blem bio i mo­ja slje­po­ća. Sad mi je div­no u ‘The Vo­iceu’ - go­vo­ri Ber­nar­da. Od ro­đe­nja ne vi­di, ali to je ni­je za­us­ta­vi­lo u stva­ra­nju glaz­be­ne ka­ri­je­re. Pje­sme su joj iz­u­zet­no zah­tjev­ne, a važ­no joj je da ima slo­bo­du iz­bo­ra pje­va­ti u na­tje­ca­nju ono što vo­li. Ove se­zo­ne gle­da­te­lje i ži­ri odu­še­vi­la je iz­ved­ba­ma pje­sa­ma Mar­vi­na Gayea i Adele, a u po­s­ljed­njoj emi­si­ji i sin­glom “Lady Mar­me­la­de”. - Te­ško mi je iz­dvo­ji­ti sa­mo ne­ko­li­ko uzo­ra, pos­to­ji pu­no glaz­be­ni­ka ko­ji su mi ja­ko važ­ni. Jo­si­pa Li­sac, ako go­vo­ri­mo o Hr­vat­skoj. Bi­la sam na nje­zi­nu nas­tu­pu i ona je pra­va di­va - pri­sje­ća se Ber­nar­da. Ve­li­ka na­tje­ca­nja za nju ni­su ni­šta no­vo. Svo­je­dob­no je bi­la dru­ga na švi­car­skom iz­bo­ru za pje­smu Eu­ro­vi­zi­je i uma­lo ni­je otiš­la na Eu­ro­song, no vo­lje­la bi se po­nov­no oku­ša­ti u tak­vom okru­že­nju. - Nas­tu­pa­la bih za Švi­car­sku, ali i za Hr­vat­sku - ko­men­ti­ra pje­va­či­ca, ro­đe­na u Za­gre­bu. S ro­di­te­lji­ma se vr­lo ra­no pre­se­li­la u Švi­car­sku, ali sva­kog lje­ta je u Hr­vat­skoj. Pje­va­la je na Fes­ti­va­lu dal­ma­tin­ske šan­so­ne u Ši­be­ni­ku i dva­put po­bi­je­di­la s pje­sma­ma “Oluj­na noć” 2014. i “Gdje da na­đem mir” 2016. - To je bi­lo spon­ta­no, zva­li su me i od­lu­či­la sam pje­va­ti. Sva­ki nas­tup je pri­li­ka, a ta­mo mi je bi­lo div­no. Li­je­po su me pri­hva­ti­li. Vo­lim Hr­vat­sku, po­seb­no mo­re - go­vo­ri bi­ra­nim ri­je­či­ma. U po­lu­fi­na­lu bit će joj te­ško, ali Ber­nar­da vje­ru­je u se­be. - Na­dam se po­taj­no po­bje­di - ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.