EDAN OD TI ZVI­JEZ­DA

24sata - - SHOW -

šću i sves­tra­noš­ću. Na Yo­uTu­be sce­nu do­no­sim svje­ži­nu, a to je ne­što što je po­treb­no - objaš­nja­va Do­ris. Ni njezini ri­va­li u showu, Sven i Pa­olo, ne mis­le se ta­ko la­ko pre­da­ti. - Do­sad smo na sni­ma­nji­ma epi­zo­da za show proš­li stvar­no sva­kak­ve iz­a­zo­ve, od raz­bi­ja­nja ja­ja na gla­vi do po­ku­ša­ja za­ra­đi­va­nja pje­va­njem na uli­ci, ta­ko da sam za po­bje­du spreman i na mno­go vi­še od to­ga - ka­že Sven. Pa­olo, pak, priz­na­je da bi pri­hva­tio sva­ki, pa i ne­nor­ma­lan iz­a­zov ko­ji fa­no­vi sta­ve pred nje­ga te se pri­tom sni­mio, ali ono što ni­ka­ko ne že­li je ne­ko­me dru­go­me na­no­si­ti zlo. Tko će od ovih mla­dih Yo­uTu­be na­da naj­vi­še za­sja­ti i osvojiti ti­tu­lu tre­ćeg Jo­omBo­os Vi­de­os­ta­ra te ugo­vor s Jo­omBo­osom od 100.000 ku­na i Eu­ro­trip po 10 europ­skih dr­ža­va sa svo­jim men­to­rom, saz­nat će­mo u ne­dje­lju, 16. pro­sin­ca na naj­ve­ćem bo­žić­nom Yo­uTu­be par­tyju u za­gre­bač­koj Tvor­ni­ci kul­tu­re. Ulaz­ni­ce za fi­na­le Vi­de­os­ta­ra mo­gu se na­ba­vi­ti na En­trio.hr po ci­je­ni od 49 kn ili u pa­ke­tu 2+1 gra­tis. Po­žu­ri­te, još ih je ma­lo os­ta­lo!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.