FIĆO JE ZA NJE­GA FERRARI

NE­MA STRAHA Ma­ma, ne bri­ni. Imam sa­mo ma­lu ogre­bo­ti­nu, re­kao je Fi­lip na­kon što je sla­vio jed­no­glas­nom od­lu­kom su­da­ca

24sata - - SPORT - Pi­šu: B. TRIFUNOVIĆ. D. MILIČIĆ

Se­dam od se­dam. Se­dam pro­fe­si­onal­nih me­če­va, se­dam po­bje­da. Fi­lip Hrgović u Ci­bo­ni­noj dvo­ra­ni obra­nio je in­ter­na­ci­onal­ni WBC nas­lov pro­tiv 39-go­diš­njeg Kevina Johnsona. Od­mah da zna­te, Ame­ri­ka­nac ni­je bi­lo tko, ni­je ne­ki bez­ve­z­njak, već bok­sač ko­ji je 12 rundi bok­sao s Vi­ta­li­jem Klič­kom i Tyso­nom Furyjem. Bio je to is­pit ka­kav Fi­lip ni­je imao. A deč­ko iz Du­bra­ve ri­je­šio ga je kao da se ra­di o 2+2. Johnsona je od­ško­lo­vao osam rundi kao da ovaj ne­ma pre­ko 40 me­če­va s nekima od naj­ve­ćih ime­na posljednjih 15-ak go­di­na. Bi­la je to do­mi­na­ci­ja na­šeg naj­bo­ljeg bok­sa­ča ko­ji je se­dam rundi tu­kao Johnsona pri­je ne­go je spus­tio ruč­nu koč­ni­cu i po­s­ljed­nju run­du odra­dio bez ne­po­treb­nog ri­zi­ka za po­bje­du jed­no­glas­nom od­lu­kom su­da­ca.

HRGA JE U SA­MOM VRHU

- Pu­cao sam iz svih oruž­ja, aper­kat, kro­še, iza gar­da, iz­me­đu gar­da. Ali ni­sam ga us­pio za­vr­ši­ti. Stvar­no može pri­mi­ti uda­ra­ca. Mis­lim, pao je, ali se po­di­gao. Pao je u pr­voj rundi, pa ga je spa­si­lo zvo­no. Mo­žda sam i tre­bao ova­kav meč. Ušao je dva dana pri­je me­ča, s to­li­ko go­di­na po­ka­zao je straš­no sr­ce i ka­pa do po­da re­kao je Hrgović. Iskus­nom Ame­ri­kan­cu sva­ka čast. Pri­hva­tio je meč sa­mo tje­dan dana na­kon nas­tu­pa u Nje­mač­koj. I prem­da je po­ka­zao tvr­du bra­du, če­lič­nu vo­lju i go­le­mo is­kus­tvo, Hrgović je po­ka­zao kla­su ko­ja ga odva­ja od pro­sje­ka i gu­ra na sam vrh svjet­skog bok­sa. De­mons­tri­rao je za­vid­nu ra­zi­nu bok­sa na dis­tan­ci s br­zim ulas­ci­ma i iz­las­ci­ma.

‘I NA­KON ME­ČA SAM LIJEP’

Kre­ta­nje una­trag po­pra­vio je u to­li­koj mje­ri da da­nas nje­go­vi ni­ži su­par­ni­ci mo­ra­ju bi­ti ne­vje­ro­jat­no br­zi da bi mu mo­gli na­udi­ti. A po­što je ri­ječ o te­škoj kategoriji, ri­jet­ko tko iz­van 10 naj­bo­ljih ima to­li­ku br­zi­nu kao Hrgović. I na kra­ju me­ča za­dr­žao je pre­poz­nat­lji­vu du­ho­vi­tost. - Ni­sam do­bio pre­vi­še uda­ra­ca, još sam lijep. Ma­ma, ne bri­ni, ni­je mi ni­šta, do­bio sam sa­mo ma­lu ogre­bo­ti­nu - re­kao je Fićo na­kon me­ča. I sto­ga - Hrga je već sa­da po­ka­zao da može bok­sa­ti s naj­k­va­li­tet­ni­jim bok­sa­či­ma svi­je­ta. Da nje­gov na­pre­dak ni­je slu­ča­jan i da će, ako će sve ići po pla­nu, usko­ro bi­ti u sa­moj svjet­skoj eli­ti. - Fury ili Wilder? Spreman sam za naj­ve­će - re­kao je Fićo. Do­bro, mo­žda je mr­vi­cu pre­na­glio, no Fićo je si­noć u Ci­bo­ni po­ka­zao da je za Amerikanca - Ferrari.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.