5

24sata - - SPORT -

ME­ČE­VA u pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri za­vr­šio je Fi­lip Hrgović no­ka­utom. Na bo­do­ve je do­bio sa­mo dva me­ča, Se­ana Tur­ne­ra u ve­lja­či ove go­di­ne i Kevina Johnsona, si­noć u dvo­ra­ni Dra­žen Pe­tro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.