HAJDUKOVCI I KOŠARKAŠI REMIZIRALI U - KUHANJU

DVOBOJ Dos­ta pa­zim na pre­hra­nu pa sam ku­ham. Ali ne je­la iz vre­ći­ce, već sva­ko je­lo ko­rak po ko­rak. Naj­bo­lje ra­dim špa­ge­te, re­kao je ko­šar­kaš Spli­ta Ivan Omr­čen (19)

24sata - - SPORT -

S jed­ne stra­ne dvo­ji­ca igra­ča Haj­du­ka, s dru­ge dva ko­šar­ka­ša Spli­ta. Ne, ni­je to bio dvoboj u ne­kom lop­tač­kom spor­tu, već su glav­ni rek­vi­zi­ti bi­li ku­ha­ča, lon­ci, ri­ža, po­vr­će... Jo­sip Ba­šić i Ivan Pr­ta­in iz Haj­du­ka, te Ivan Omr­čen i Ro­ko Giz­dav­čić iz KK Split ku­ha­li su cr­ni ri­žot, i to na ka­šte­lan­ski od­nos­no hvar­ski na­čin. Po­ma­ga­la su im dva pro­fe­si­onal­na ku­ha­ra, a kupci su de­gus­ti­ra­li. - Ma ni­sam odav­no je­la ova­ko do­bar ri­žot, iako je ovaj na ka­šte­lan­ski na­čin ma­lo žeš­ći - rek­la nam je jed­na sta­ri­ja gos­po­đa. Bi­lo je onih ko­ji su dva­put sta­li u red za ri­žot i di­je­li­li kom­pli­men­te igra­či­ma. - Bi­lo je za­nim­lji­vo, a i li­je­pa ges­ta tvrt­ke Tom­my da kup­ci­ma da­ru­ju ta­ko li­je­pe aute. Do­bro smo se za­ba­vi­li, a i kupci su bi­li za­do­volj­ni je­lom. Ina­če ne ku­ham, vi­še to pre­pu­štam ma­mi, ona je glav­na u ku­hi­nji, re­kao nam je haj­du­ko­vac Jo­sip Ba­šić. Ko­šar­kaš Ivan Omr­čen, iako 19-go­diš­njak, ima is­kus­tva u “ku­ži­na­va­nju. - Dos­ta pa­zim na pre­hra­nu pa sam ku­ham. U če­mu sam naj­bo­lji? Pa mis­lim da mi naj­bo­lje is­pad­nu špa­ge­ti bo­lo­njez. Ali ne iz vre­ći­ce, sve sam ra­dim, ko­rak po ko­rak. Ali i ovo u Tom­myju je bi­lo su­per is­kus­tvo. Prvi put sam su­dje­lo­vao u ova­ko ne­če­mu i naj­važ­ni­je mi je da su se lju­di vra­ća­li po još i da su bi­li za­do­volj­ni, re­kao nam je Spli­to­vac Ivan Omr­čen. Dva pro­fe­si­onal­na ku­ha­ra po­ma­ga­la su spor­ta­ši­ma uz sit­ne ku­li­nar­ske tri­ko­ve ka­ko na­pra­vi­ti kre­mas­ti ri­žot, či­me ga je naj­bo­lje pod­li­je­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.