Uli­ce Pa­ri­za pos­ta­ju opet po­pri­šte no­ve re­vo­lu­ci­je

24sata - - NEWS -

Sce­ne ko­je gle­da­mo u sre­di­štu Pa­ri­za po­t­vr­đu­ju da se po­vi­jest po­nav­lja. Fran­cu­zi opet di­žu re­vo­lu­ci­ju. Ti­su­će lju­di i ju­čer su iz­aš­le na uli­ce glav­nog gra­da Fran­cu­ske pro­s­vje­du­ju­ći zbog mje­ra ko­je je po­ku­šao uves­ti pred­sjed­nik Ma­cron. Sve je za­pa­li­la na­ja­va da će po­sku­pje­ti ben­zin. Ma­cron je od to­ga odus­tao, ali Fran­cu­zi ni­su odus­ta­li od bor­be za svo­ja pra­va i bo­lji ži­vot. Du­bo­ke po­dje­le u druš­tvu sad iz­la­ze na vi­dje­lo. Ti­su­će u žu­tim pr­s­lu­ci­ma, ko­ji se osje­ća­ju obes­prav­lje­no jer su im pla­će ma­le, re­ži­je i tro­ško­vi ve­li­ki, ne že­le pres­ta­ti s pro­s­vje­di­ma. Ju­čer je po­li­ci­ja u Pa­ri­zu uhap­si­la ne­ko­li­ko sto­ti­na lju­di. Re­pre­si­ja ni­ka­da ni­je za­us­ta­vi­li bunt, pa ne­će ni ovaj put. Može ga sa­mo us­po­ri­ti, ali idu­ća po­bu­na bit će još žeš­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.