Gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba mo­ra us­po­ri­ti svoj tem­po

24sata - - NEWS -

Gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba Mi­lan Ban­dić mo­ra us­po­ri­ti. Opet je za­vr­šio u bolnici. To mu ni­je prvi put. Nje­gov rad­ni tem­po oči­to uzi­ma da­nak. Da­ni­ma je ho­dao na šta­ka­ma, po­jav­lju­ju­ći se na svim sas­tan­ci­ma, pri­je­mi­ma i os­ta­lim pro­to­ko­lar­nim oba­ve­za­ma. Nje­go­vi su­rad­ni­ci tvr­de da ga nit­ko ni­je mo­gao u to­me za­us­ta­vi­ti. Idu­ća go­di­na je pre­diz­bor­na i ni­je is­klju­če­no da će se Ban­dić opet uklju­či­ti u utr­ku za Pan­tov­čak. Ako se na to od­lu­či mo­ra bi­ti u do­broj for­mi. Uz gra­do­na­čel­nič­ke oba­ve­ze če­kat će ga pre­diz­bor­na kam­pa­nja te obi­la­zak Hr­vat­ske. Taj tem­po ne može iz­dr­ža­ti uz na­ru­še­no zdravlje.

Su­rad­ni­ci ka­žu da ci­je­li dan ra­di i ne sta­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.