GRA­DO­VI NAM POS­TA­JU SVE NESIGURNIJI

24sata - - NEWS - POTPEC

Za­greb, na­vod­no naj­si­gur­ni­ji grad u Hr­vat­skoj. Kao i Split i svi os­ta­li gra­do­vi. Je­di­no je pi­ta­nje o ko­jem gra­du se tre­nut­no vi­še pi­še. Na­ža­lost tuč­nja­ve, pro­met­ne nesreće, uboj­stva i po­ku­ša­ji uboj­stva se do­ga­đa­ju u oba gra­da. A to je sa­mo do­kaz ko­li­ko po­li­ci­ja, a na­ro­či­to sud­stvo ra­di. Toč­ni­je je re­ći ka­ko naše ins­ti­tu­ci­je ni­šta ne ra­de bez do­zvo­le po­li­ti­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.