Ra­ska­la­še­ni bri­tan­ski Dje­da Mra­zo­vi tr­če, pi­ju i lju­lja­ju se

24sata - - NEWS -

Vi­še sto­ti­na mu­ška­ra­ca i že­na obu­če­ni u kos­ti­me Dje­da Mra­za ju­čer je su­dje­lo­va­lo u tra­di­ci­onal­nom lon­don­skom Mra­za­to­nu. Tr­ča­li su uli­ca­ma glav­nog gra­da Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, a na­kon tr­ča­nja opu­šta­li su se na lju­ljač­ka­ma uz ra­s­hla­đe­ni pje­nu­šac. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.