TU­NEL SMR­TI

ZA­ROB­LJE­NI U pod­zem­lju HE Du­brov­nik buk­nuo je po­žar. Tri rad­ni­ka os­ta­la su za­rob­lje­na u 500 me­ta­ra du­gom tu­ne­lu. Dvo­ji­cu rad­ni­ka naš­li su mr­tve...

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: B. BLOTNEJ, M. MATANA

Dva rad­ni­ka HEP-Pro­izvod­nje po­gi­nu­la su, a jed­nog su još tra­ži­li do za­klju­če­nja ovog bro­ja, na­kon požara u Hi­dro­elek­tra­ni Du­brov­nik. Nji­ho­vih šest ko­le­ga na­gu­ta­lo se di­ma te su ih pre­vez­li u Op­ću bolnicu Du­brov­nik. - Ro­ni­oci su pro­naš­li tijelo mu­škar­ca u vo­do­vod­nom ka­na­lu ko­ji spa­ja cen­tar hi­dro­cen­tra­le s mo­rem. Tijelo su iz­vuk­li na po­vr­ši­nu - re­kao je na­čel­nik PU du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske Ivan Pav­li­če­vić. Pri­je ne­go što su doš­li do tijela, spa­si­oci su u ka­na­lu ugle­da­li odje­ću s mo­bi­te­li­ma. Dru­gog mu­škar­ca pro­naš­li su kas­no na­ve­čer, na oba­li mo­ra u Cav­ta­tu. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, za po­žar je vje­ro­jat­no kriv kvar na jed­nom ra­zvod­nom or­ma­ru unu­tar tu­ne­la. Uz­ro­ke će po­t­vr­di­ti na­kon oče­vi­da, ko­ji bi tre­bao po­če­ti za ne­ko­li­ko dana. Pod­zem­ne pros­to­ri­je hi­dro­elek­tra­ne bi­le su pot­pu­no u di­mu, pa su va­tro­gas­ci dos­lov­no mo­ra­li tra­ži­ti nes­ta­le rad­ni­ke od so­be do so­be. Uz to, zbog ra­da is­pod zem­lje ima­li su i pro­blem s ko­mu­ni­ka­ci­jom. Ci­je­lo vri­je­me po­ma­ga­li su im i rad­ni­ci HEP-a. - Upra­va i rad­ni­ci HEP-a te HEP-Pro­izvod­nje is­kre­no su­osje­ća­ju s obi­te­lji­ma pre­mi­nu­lih ko­le­ga te s obi­te­lji­ma rad­ni­ka za­hva­će­nih ne­sre­ćom - ja­vi­li su iz te tvrt­ke.

Svi rad­ni­ci ko­ji su bi­li unu­tra ima­li su za­štit­nu opre­mu, no pi­ta­nje je ko­li­ko je ona uop­će us­pje­la iz­dr­ža­ti, rek­li su ju­čer iz po­li­ci­je. - Rad­ni­ke u vo­di tra­že du­bro­va­či va­tro­gas­ci i ro­ni­oci Ro­ni­lač­kog kluba Du­brov­nik. Mi je­smo lo­ka­li­zi­ra­li po­žar, ali mo­ra­mo sve de­talj­no pre­gle­da­ti ka­ko ne bi bi­lo iz­dim­lja­va­nja. Si­gur­no će se de­žu­ra­ti ci­je­lu noć, dok god pos­to­ji opas­nos­ti i dok god se ne pro­na­đu rad­ni­ci - re­kao nam je ju­čer po­pod­ne žu­pa­nij­ski va­tro­gas­ci za­po­vjed­nik Stje­pan Si­mo­vić. U bor­bi s va­trom i u po­tra­zi ju­čer je su­dje­lo­va­lo 30 va­tro­ga­sa­ca iz jav­nih va­tro­gas­nih pos­troj­bi Du­brov­nik i Ko­nav­le, DVD-a Žu­pa du­bro­vač­ka i Dr­žav­ne in­ter­ven­cij­ske pos­troj­be Du­brov­nik. Mo­ra­li su pri­je­ći 500 me­ta­ra tu­ne­la od ula­za u elek­tra­nu ka­ko bi doš­li do pod­zem­nih pros­to­ri­ja. Na le­đi­ma su no­si­li bo­ce sa zra­kom i mo­ra­li su se čes­to iz­mje­nji­va­ti ka­ko bi ih za­mi­je­ni­li. U pri­prav­nos­ti je bio i he­li­kop­ter rat­nog zra­ko­plov­s­tva u slu­ča­ju da ne­kog tre­ba pre­ves­ti u bolnicu. Ka­ko je za HRT re­kao rav­na­telj Op­će bol­ni­ce Du­brov­nik, Ma­ri­jo Be­kić, one ko­je su uju­tro do­vez­li ni­su bi­li te­že oz­li­je­đe­ni. Za sva­ki slu­čaj os­lo­bo­di­li su šok-so­bu. - U bol­ni­ci su tri dje­lat­ni­ce tvrt­ke u ko­joj se do­go­di­la ha­va­ri­ja. One su na pre­gle­du i te­ra­pi­ji zbog udi­sa­nja di­ma re­kao je rav­na­telj. Pre­mi­nu­li i radnik ko­jeg tra­že u do­bi su od 33, 35 i 42 go­di­ne, ja­vio je por­tal du­list.

HGSS je 2012. go­di­nesni­mio unu­traš­njost tu­ne­la dok su spa­ša­va­liza­glav­lje­ne rad­ni­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.