DARUVARAC JE JU­ČER POS­TAO LEPOGLAVAC...

Ko­va­če­vi­ća su Pre­su­da je u Za­dru osu­di­li na ne­pra­vo­moć­na, a 5 go­di­na za­tvo­ra do pra­vo­moć­nos­ti jer je pre­tu­kao će na­sil­nik bi­ti dje­voj­ku (18) iza re­še­ta­ka Maj­ka žr­tve ka­že da ne­će sta­ti dok god ne bu­du kaž­nje­ni svi ko­ji su da­li laž­ne is­ka­ze

24sata - - NEWS -

Dar­ka Ko­va­če­vi­ća Da­ru­var­ca (31) osu­di­li su ju­čer na za­dar­skom Op­ćin­skom su­du na pet go­di­na za­tvo­ra jer je pre­tu­kao dje­voj­ku (18). Do­bio je če­ti­ri go­di­ne i šest mje­se­ci za pre­mla­ći­va­nje i još 10 mje­se­ci za pri­jet­nje, ukup­no pet go­di­na bez­u­vjet­nog za­tvo­ra u obje­di­nje­noj kaz­ni. Ri­ječ je o ne­pra­vo­moć­noj pre­su­di. Obraz­lo­že­nje pre­su­de su pro­či­ta­li iza za­tvo­re­nih vra­ta, bez pri­sus­tva me­di­ja. Dok je slu­šao pre­su­du, Daruvarac je pr­vo sut­ki­nju mir­no gle­dao, a on­da ner­voz­no po­čeo vrtjeti gla­vom. Kas­ni­je su ga u jak­ni ma­skir­nog uzor­ka, smrk­nu­ta po­gle­da i oz­bilj­nog li­ca iz­ve­li sa su­da u prat­nji po­li­ci­je. Pre­vez­li su ga u is­traž­ni za­tvor u ko­je­mu će če­ka­ti pra­vo­moć­nost pre­su­de. Da je do­bio ma­nje od pet go­di­na, pra­vo­moć­nost bi če­kao na slo­bo­di. Kad je ra­ni­je do­la­zio na sud, Daruvarac je pro­ju­rio kraj no­vi­na­ra. Na pi­ta­nje što oče­ku­je od ro­či­šta, re­kao je ka­ko ne oče­ku­je ni­šta. Dan ra­ni­je, u sri­je­du, priz­nao je kriv­nju za pre­mla­ći­va­nje dje­voj­ke. Maj­ka pre­tu­če­ne dje­voj­ke, Ana Gur­li­ca, pri­li­kom do­la­ska na sud rek­la je ka­ko oče­ku­je prav­du. S kće­ri je u zgra­du su­da uš­la užur­ba­no, a jed­na­ko ta­ko iz su­da su iz­aš­le tri i pol sa­ta kas­ni­je. Pre­tu­če­na dje­voj­ka je či­ta­vo vri­je­me svo­jom du­gom ko­som, jak­nom i ru­ka­ma skri­va­la li­ce s ožilj­ci­ma ko­je je za­do­bi­la u bru­tal­nom pre­mla­ći­va­nju proš­log lje­ta. - Sud je re­kao sve - krat­ko je od­go­vo­ri­la maj­ka pre­tu­če­ne dje­voj­ke na pi­ta­nja no­vi­na­ra. Pro­šap­ta­la je da ne zna je li za­do­volj­na vi­si­nom kaz­ne. Ne­što kas­ni­je po­nov­no smo je pi­ta­li ka­ko se osje­ća­ju ona i kći na­kon pre­su­de na­sil­ni­ke. - Do­bro, no ne­ću sta­ti dok god ne bu­du kaž­nje­ni svi za laž­ne is­ka­ze i pot­po­ma­ga­nje - od­go­vo­ri­la nam je. Kas­ni­je je na svo­jem pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku na­pi­sa­la: “Hva­la Vam svi­ma di­ljem zem­lje na po­dr­š­ci svih ovih mje­se­ci. I, na­rav­no, da ne od­go­va­ram svi­ma po­seb­no, a duž­na sam od­go­vo­ri­ti: pod­ne­se­ne su pri­ja­ve pro­tiv svih su­di­oni­ka u ka­fi­ću jer kri­vi su ko­li­ko i on!!! Hva­la svi­ma. I oni bi (će) jed­na­ko uči­ni­ti za svo­ju dje­cu!”. Bo­ris Rad­man, Da­ru­var­čev od­vjet­nik, ni­je že­lio raz­go­va­ra­ti s no­vi­na­ri­ma, no od­vjet­nik obi­te­lji Mi­lan Pe­tri­čić, ko­ji je tra­žio kaz­nu od pet go­di­na za pre­mla­ći­va­nje i tri za pri­jet­nju, jest. Po­hva­lio je no­vi­na­re zbog sen­zi­bi­li­zi­ra­nja jav­nos­ti na pro­blem

na­si­lja nad žr­tva­ma. - Po­uka je pu­no ši­ra od sa­mog slu­ča­ja Ko­va­če­vić. Ov­dje ste po­če­li re­ak­ci­jom na ne­re­agi­ra­nje po­li­ci­je. Zna­mo svi iz prak­se da po­li­ci­ja i dr­žav­no od­vjet­niš­tvo ne­ma­ju ni lju­di ni sred­sta­va za br­zu i kva­li­tet­nu is­tra­gu, a po­s­lje­di­ca je da sud ima pro­ble­ma s pre­su­đi­va­njem. Vje­ru­jem ka­ko bi i bez broj­nih re­ak­ci­ja od stra­ne po­li­ti­ča­ra i pra­vo­sud­ne stru­ke vi­si­na iz­re­če­ne kaz­ne bi­la is­ta - re­kao je Pe­tri­čić. Pi­ta­li smo ga ka­ko se osje­ća­ju žr­tva i nje­zi­na obi­telj, s ko­ji­ma je po­s­ljed­njih dana su­ra­đi­vao. - Te­ško mi se sta­vi­ti u nji­ho­vu po­zi­ci­ju, ali taj dio vik­ti­mi­zi­ra­nja žr­tve kroz pos­tu­pak je ne­što što tre­ba­mo ri­je­ši­ti dru­ga­či­je. To je pro­blem Za­ko­na o kaz­ne­nom pos­tup­ku - do­dao je Pe­tri­čić. Splitski od­vjet­nik spe­ci­ja­li­zi­ran

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.