BISKUPIJA JE ZNALA SVE I ŠUTJELA...

...IAKO SU ZNA­LI DA JE MLA­ĐI OD 16 GO­DI­NA, A ŽUP­NIK IZ MA­TIČ­NE ŽU­PE NAM JE PO­T­VR­DIO DA MU POZ­NA­JE OBI­TELJ, NI­SU ZVA­LI CEN­TAR ZA SO­CI­JAL­NU SKRB ...KA­KO JE MO­GU­ĆE DA SE NET­KO INFILTRIRAO U ZAJEDNICU BEZ DA JE ITKO PROVJERIO NJE­GO­VE KVALIFIKACIJE ...IAKO SU

24sata - - NEWS -

Sve ovo što sam ra­dio do­ga­đa­lo se pri­je 16. go­di­ne mo­jeg ži­vo­ta, što zna­či da po Za­ko­nu o kaz­ne­nom pos­tup­ku ne mo­gu pod­li­je­ga­ti ni­kak­vim kaz­na­ma. Re­kao nam je to u če­t­vr­tak mla­dić ko­jeg vjer­ni­ci di­ljem Hr­vat­ske pro­zi­va­ju jer se pred­stav­ljao kao sve­će­nik i di­je­lio sa­kra­men­te te pri­mao nov­ča­ne pri­lo­ge od vjer­ni­ka. On tvr­di da se kao sve­će­nik pred­stav­ljao una­zad če­ti­ri go­di­ne, a sve su o njemu i nje­go­voj si­tu­aci­ji, ka­ko na­vo­di, zna­li sve­će­ni­ci u nje­go­voj ma­tič­noj žu­pi kao i u Split­sko-ma­kar­skoj nad­bi­sku­pi­ji. - Budući da je ri­ječ o ma­lo­ljet­ni­ku, Split­sko-ma­kar­ska nad­bi­sku­pi­ja ne mo­že jav­no ko­men­ti­ra­ti slu­čaj - štu­ro su na­kon dva dana pro­miš­lja­nja od­go­vo­ri­li iz Nad­bi­skup­skog or­di­na­ri­ja­ta. Jed­na­ko škrt u iz­ja­va­ma bio je i sve­će­nik iz či­je žu­pe ma­lo­ljet­nik do­la­zi ili po na­rod­ski ‘on se ne bi htio mje­ša­ti’: “Ma­lo­lje­tan je i ne že­lim ni­šta ko­men­ti­ra­ti. Do­go­vo­ri­li smo se da sve ide pre­ko nad­bi­sku­pi­je, pa pi­taj­te njih. Poz­na­jem nje­ga i obi­telj, ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti slu­čaj.” A iz­gle­da ka­ko mu je laž­ni ma­lo­ljet­ni sve­će­nik na to­me za­hva­lan: “Za žup­ni­ka znam da šu­ti, on ne že­li pri­kri­ti ovo što sam na­pra­vio, sma­tram da me samo ho­će za­šti­ti­ti. Ipak je i ugled Cr­k­ve na­ru­šen. Cr­k­va je Maj­ka, a u maj­ku se ne di­ra. A da su unu­tra cr­k­ve­nih kru­go­va zna­li da ima­ju ‘ulje­za’ u svo­jim re­do­vi­ma te da po tom pi­ta­nju ni­su ni­šta po­du­zi­ma­li po­t­vr­đu­je i ka­riz­ma­tik, eg­zor­cist fra Ro­sa­rio Pa­lić ko­ji je, su­de­ći pre­ma fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je su objav­lji­va­li vjer­ni­ci na Fa­ce­bo­oku, s mla­di­ćem vo­dio mi­se. - Ču­jem i vi­dim da se po­nov­no di­že pra­ši­na la­ži o me­ni i na­še­mu Brat­stvu te o bo­rav­ku tzv. sve­će­ni­ka X.X. u na­še­mu Brat­stvu. Već sam se pri­je oči­to­vao i re­kao da je to za me­ne proš­lost jer je sve na vri­je­me pre­da­no cr­k­ve­nom auto­ri­te­tu i da to Cr­k­va prati na is­pra­van i mu­dar na­čin. I tu je za me­ne i na­še Brat­stvo kraj pri­če u ve­zi tog do­ga­đa­ja na­pi­sao je fra Pa­lić na svo­jem Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu, no ka­da smo mu pos­ta­vi­li kon­kret­na pi­ta­nja, i on je zna­ko­vi­to za­šu­tio. Os­ta­je, na­ime, ne­jas­no ka­ko je ma­lo­ljet­nik us­pio ući me­đu sve­će­nič­ke kru­go­ve i do te mje­re se in­fil­tri­ra­ti da je sa sve­će­ni­ci­ma vo­dio mi­se, po­vje­ri­li su mu po­dje­lu sa­kra­me­na­ta i mo­li­tve s vjer­ni­ci­ma. Na kon­re­tan upit tko mu je to omo­gu­ćio mla­dić ne že­li od­go­vo­ri­ti, kao ni na pi­ta­nje s ko­jim je mo­ti­vi­ma ušao u pri­ču. Po­je­din­ci su ga op­tu­ži­va­li da je ta­ko pri­bav­ljao no­vac jer je mi­lo­da­re vjer­ni­ka za­dr­ža­vao za se­be. - No­vac ko­ji su mi lju­di da­va­li

ve­ći­nom je vra­ćen, no dio nov­ca ni­je jer su to bi­li do­bro­volj­ni pri­lo­zi za mi­se. Ako bi­lo tko bu­de htio, ja ću te nov­ce vra­ti­ti. Ov­dje se ni­je ra­di­lo o mo­jem ko­ris­to­ljub­lju, ne­go o ko­ris­to­ljub­lju dru­gih lju­di. Ja to za sada ne­ću re­ći. Kao ni op­tuž­be da sam ho­mo­sek­su­alac. Ja ni­sam ho­mo­sek­su­alac, ali je­sam li bio žr­tva, o to­me bih vo­lio raz­go­va­ra­ti dru­gom pri­li­kom, samo za­is­ta ne znam što će to pro­mi­je­ni­ti. I ova­ko i ona­ko me svr­sta­va­ju u raz­ne ko­še­ve, a ni­kog ni­je bri­ga što se do­ga­đa u po­za­di­ni sve­ga. Nit­ko se ne pi­ta pri­je­ti li mi tko i smi­jem li ja o sve­mu go­vo­ri­ti. Pro­go­vo­ri­ti ho­ću, to je si­gur­no, ali on­da kad za svo­je pos­tup­ke i ri­je­či bu­dem od­go­va­rao i pred za­ko­nom - tvr­di on. Ka­non­sko pra­vo kroz svo­je član­ke pre­dvi­đa slič­ne si­tu­aci­je gdje se net­ko tko ni­je za­re­đen pred­stav­lja sve­će­ni­kom i di­je­li sa­kra­men­te, a kazna za tak­vo po­na­ša­nje mo­že bi­ti čak i ek­sko­mu­ni­ka­ci­ja iz Cr­k­ve. Svje­tov­ni za­kon pak ima dru­ga­či­je, kon­kret­ni­je tu­ma­če­nje si­tu­aci­je.

PRIKRIVALI SU PEDOFILIJU

- Bez ob­zi­ra na to što je mla­dić ko­ji se laž­no pred­stav­ljao kao sve­će­nik ma­lo­lje­tan, on mo­že kaz­ne­no od­go­va­ra­ti pre­ma za­ko­nu o ma­lo­ljet­ni­ci­ma. Ako je net­ko od sve­će­ni­ka u to­me su­dje­lo­vao, bez ob­zi­ra na to je li bio po­ti­ca­telj ili po­ma­gač, s nje­go­ve stra­ne, ri­ječ je o ne­kom obli­ku su­di­oniš­tva te i to pod­li­je­že odred­ba­ma Kaz­ne­nog za­ko­na. Bez ob­zi­ra na to je li dje­lo pri­jav­lje­no ili ni­je, dr­žav­no od­vjet­niš­tvo na te­me­lju nat­pi­sa u me­di­ji­ma duž­no je po služ­be­noj duž­nos­ti pos­tu­pa­ti i pro­vje­ri­ti ima li kaz­ne­nog dje­la te, ako se ut­vr­di da ga ima, pro­tiv osum­nji­če­nih pod­ni­je­ti od­go­va­ra­ju­će pri­ja­ve - re­kao nam je od­vjet­nik Bran­ko Še­rić. Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo za sada šu­ti, kao i po­li­ci­ja. U Split­sko-ma­kar­skoj nad­bi­sku­pij­ji una­zad ne­ko­li­ko go­di­na ima­li su pro­ble­ma sa za­ta­ška­va­njem kaz­ne­nih dje­la. Samo la­ni su htje­li pri­kri­ti da su žr­tve dvo­ji­cu sve­će­ni­ka op­tu­ži­le za pedofiliju.

VJER­NI­CI TRA­ŽE DAGA SE KAZ­NIDIO vjer­ni­ka ko­ji su se su­sre­li s mla­di­ćem sma­tra ka­ko zas­lu­žu­je oz­bilj­nu kaz­nu, za­jed­no s oni­ma ko­ji su ga po­du­pi­ra­li u to­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.