ASTRODIJETA La­vu šte­ti mli­je­ko a ra­ku pom­frit

VATRENI ZNAKOVI IMA­JU JAK METABOLIZAM, A NAJBOL LJA DIJETA ZA OVNOVE SAS­TO­JI SE OD RI­BE, SVJEŽIH SALATA I PRIRODNIH VOĆNIH SOKOVA

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: JULIJANA OREMOVIĆ

Sva­ki znak tre­ba jes­ti odre­đe­ne na­mir­ni­ce za ski­da­nje blag­dan­skih ki­la

Na­kon blag­dan­skih goz­bi, vri­je­me je za la­ga­ne di­je­te, opu­šta­nje i čiš­će­nje or­ga­niz­ma, i fi­zič­ki i du­hov­no. Jed­no je ono što vo­li­mo jes­ti, a dru­go su na­mir­ni­ce ko­je tre­ba­mo uves­ti u svo­ju pre­hra­nu ka­ko bi­smo ima­li vi­še ener­gi­je i osje­ća­li se vi­tal­ni­je. Do­no­si­mo vam po­pis na­mir­ni­ca ko­je bi sva­ki znak zo­di­ja­ka tre­bao ima­ti u svom hlad­nja­ku, a sve u ime zdrav­lja i vi­tal­nos­ti. Bu­du­ći da ste iz­nim­no ak­tiv­ni i ne­kad ne zna­te kad je vri­je­me za od­mor i pre­dah, po­treb­no je pa­zi­ti da ne do­đe do ve­li­kog unu­tar­njeg iz­ga­ra­nja, pa je iz­me­đu os­ta­log do­bro pri­la­go­di­ti i pre­hra­nu.

OVAN

DIJETA: Ov­no­vi nove di­je­te po­či­nju s en­tu­zi­jaz­mom, no vr­lo br­zo odus­ta­ju ako se ki­lo­gra­mi od­mah ne poč­nu to­pi­ti. Naj­bo­lja dijeta za Ov­ni­ce sas­to­ji se od ri­ba, svježih salata i voćnih sokova, po­put onog od ja­bu­ka ili grej­pa. Na taj na­čin će us­pje­ti kon­tro­li­ra­ti svoj snaž­ni metabolizam. Što vi­še mi­je­njaj­te sas­tav svo­jih obro­ka. Je­di­te: sme­đu ri­žu, ba­na­ne, voć­ne so­ko­ve, mas­li­ne, raj­či­ce, luk, sa­la­tu, cvje­ta­ču, kras­tav­ce, špi­nat, rot­k­vi­ce, bro­ku­lu, grah, le­ću, bun­de­ve, ora­he, smok­ve, su­he ma­re­li­ce, češ­njak i senf. Iz­bje­ga­vaj­te: pr­že­nu hra­nu, sol i al­ko­hol. Ide­al­no ete­rič­no ulje: ru­žma­rin Ži­vi­te u pe­toj br­zi­ni, uvi­jek ste u po­kre­tu i ri­jet­ko si pri­ušti­te vri­je­me za od­mor i re­lak­sa­ci­ju. Esen­ci­jal­no ulje ru­žma­ri­na ima mi­ris ko­ji će opus­ti­ti va­še bol­ne ili na­pe­te mi­ši­će i omo­gu­ći­ti vam da uži­va­te u ti­ši­ni i sa­mo­ći. Ta­ko­đer ubla­ža­va po­s­lje­di­ce stres­nog na­či­na ži­vo­ta jer sma­nju­je ra­zi­nu kor­ti­zo­la - hor­mo­na od­go­vor­nog za vaš bor­be­ni duh. Pre­pus­ti­te se ma­sa­ži. Du­hov­no čiš­će­nje: Ovan vla­da gla­vom, oči­ma, uši­ma, moz­gom, ko­som i li­cem. Ne­urav­no­te­že­nost: Kad ener­gi­ja ni­je u rav­no­te­ži, do­la­zi do gla­vo­bo­lje, mi­gre­ne, gu­bit­ka sa­mo­po­uz­da­nja, pro­ble­ma s cu­re­njem iz no­sa i si­nu­si­ma. Po­jav­lju­ju se i ak­ne, pro­ble­mi s ko­žom, ek­cem, osip ili gu­bi­tak ko­se. Is­cje­lje­nje: Ako ste po­ti­ski­va­li svo­je že­lje ili pak pre­vi­še pro­go­va­ra­li iz ega, mo­žda je vri­je­me da se to do­ve­de u rav­no­te­žu. Nas­toj­te umi­ri­ti svoj um i obra­ti­ti paž­nju na svi­jet oko se­be.

LAV

DIJETA: La­vo­vi vo­le slo­bo­du, do­bru hra­nu i fi­na pi­ća. Na svu sre­ću, oni ta­ko­đer ima­ju jak metabolizam ko­ji im omo­gu­ću­je da os­ta­nu ak­tiv­ni. Je­di­te: cje­lo­vi­te ži­ta­ri­ce, ri­žu, agru­me, ja­bu­ke, bre­sk­ve, ko­rje­nas­to po­vr­će (krum­pir, mr­k­ve i rot­k­vi­ce), špi­nat, bro­ku­lu, ora­šas­te plo­do­ve, ba­de­me, sje­men­ke sun­co­kre­ta i smok­ve. Iz­bje­ga­vaj­te: za­či­nje­nu hra­nu i mli­ječ­ne pro­izvo­de. Ide­al­no ete­rič­no ulje: češ­njak Sr­ce je osjet­ljiv or­gan. Kad ste uz­ru­ja­ni, češ­će se po­jav­lju­je arit­mi­ja. Ko­ris­ti­te ete­rič­no ulje češ­nja­ka ka­ko bis­te os­na­ži­li zdravlje sr­ca. Ta­ko­đer je ko­ris­no za ot­kla­nja­nje pre­op­te­re­će­nos­ti - i fi­zič­ke i men­tal­ne. Ako tr­pi­te ne­ugod­ne frus­tra­ci­je, ko­ris­ti­te češ­njak. Uvi­jek raz­ri­je­di­te ete­rič­no ulje češ­nja­ka ako ga na­mje­ra­va­te na­ni­je­ti na ko­žu. Ta­ko­đer ga mo­že­te po­mi­je­ša­ti s li­mu­no­vim so­kom ili uljem pa­pre­ne me­tvi­ce ka­ko bis­te os­la­bi­li nje­gov jak mi­ris. Ako se osje­ća­te raz­dra­ž­lji­vo i ner­voz­no, raz­ri­je­di­te ulje i na­ne­si­te ga na sto­pa­la. Du­hov­no čiš­će­nje: Lav vla­da sr­cem, kra­lješ­ci­ma i gor­njim di­je­lom le­đa. Ne­urav­no­te­že­nost: mo­že do­ći do kom­pli­ka­ci­ja sa sr­cem (arit­mi­ja, in­far­kt, tlak). Do­la­zi do po­te­ško­ća u iz­ra­ža­va­nju emo­ci­ja i za­tvo­re­nos­ti pre­ma lju­ba­vi. Mo­že se i oči­to­va­ti kao ne­dos­ta­tak sa­mo­po­uz­da­nja, osje­ća­nja sti­da ili po­ja­ve stra­ho­va. Is­cje­lje­nje: bi­lo ko­ji oblik kre­ativ­nog iz­ri­ča­ja čes­to je od po­mo­ći. To uklju­ču­je umjet­nost, ples, pi­sa­nje, glu­mu itd. Pre­po­ru­ču­je se i joga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.