Knin­ska kra­lji­ca mo­gla bi sta­ti na če­lo NP-a Kr­ka

24sata - - 24 SATA -

Ako ne­što do­volj­no snaž­no že­liš, ci­je­li se svi­jet uro­ti da ti se to i os­tva­ri, ka­že je­dan po­pu­lar­ni knji­žev­nik. Za hr­vat­sko iz­da­nje nje­go­vih dje­la tre­ba­lo bi do­pi­sa­ti jed­nu re­če­ni­cu. Ako ne­što do­volj­no snaž­no že­liš, a član si vla­da­ju­će stran­ke, ci­je­la će se vla­da uro­ti­ti da ti se to i os­tva­ri. Jo­si­pa Ri­mac ko­ti­ra kao fa­vo­rit­ki­nja za čel­ni­cu NP-a Kr­ka. Bit će čudo ako ne bu­de ime­no­va­na na tu atrak­tiv­nu funk­ci­ju. U Hr­vat­skoj sve što ni­je pri­vat­no vo­de po­li­ti­ča­ri. Upi­taj­mo se kod nji­ho­va iz­bo­ra sa­mo jed­no: ko­je­mu bi­smo od njih po­vje­ri­li vo­đe­nje svog pri­vat­nog po­du­ze­ća? Kak­ve bi imao re­zul­ta­te? Ako su ta­ko struč­ni i sves­tra­ni, za­što ne odu u pri­vat­ni­ke?

Jo­si­pa Ri­mac, ja­ča od sud­bi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.