NI­SMO KRI­VI MI NE­GO ONI KO­JI SU BI­LI PRI­JE

24sata - - 24 SATA -

Sva­ki put kad ne­što kre­ne po kri­vu, bi­lo to na­bav­ka voj­nih avi­ona ili ne­ka afe­ra, stran­ka ko­ja je na vlas­ti kri­vi opor­bu. Na pri­mjer, do­go­di li se pro­pust HDZ-ova mi­nis­tra, kri­ve SDP i obr­nu­to. Hr­va­ti kao na­rod te­ško priz­na­ju kri­vi­cu, po­go­to­vo u zad­nje vri­je­me kad se gro­zo­te do­ga­đa­ju zbog pro­pus­ta. Tuž­no je što ne mo­že­mo “pro­pus­ti­ti” od­la­zak na­še dje­ce...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.