‘Dje­ci još ni­smo ni­šta rek­li, tra­uma je ve­li­ka’

24sata - - NEWS -

Dje­čji no­go­met­ni tur­nir u Sa­ra­je­vu još tra­je, no ro­di­te­lji i tre­ne­ri su u šo­ku zbog tra­gič­ne smr­ti dje­ča­ka (7) iz Spli­ta. On se, pre­ma oče­vi­du, uto­pio u ba­ze­nu ho­te­la Ter­me. Na­ime, dje­ci ni­žeg uz­ras­ta ni­su rek­li što se odvi­ja­lo s pri­ja­te­ljem, ka­ko bi iz­bje­gli tra­ume. Ina­če, na sa­mom tur­ni­ru nas­tu­pa vi­še od 200 eki­pa raz­li­či­tih uz­ras­ta, iz vi­še od 70 klu­bo­va. Biv­ši no­go­me­taš Haj­du­ka i dru­gih klu­bo­va, Lu­ka Vuč­ko, u Sa­ra­je­vu je kao tre­ner i vo­di­telj no­go­met­ne ško­le Pri­mor­ca iz Sto­bre­ča. U tre­nut­ku tra­ge­di­je dje­ca ko­ju je on do­veo na tur­nir, smje­šta­la su se u ho­tel­ske so­be. - Ni­sam bio iz­rav­no pri­su­tan kad se tragedija do­go­di­la. Još smo u Sa­ra­je­vu i ni­ko­me od nas ov­dje ni­je ni do no­go­me­ta ni do tur­ni­ra - re­kao je Vuč­ko. Or­ga­ni­za­tor je, una­toč ve­li­koj tra­ge­di­ji, nas­ta­vio tur­nir. - Mi pred­stav­ni­ci klu­bo­va ima­li smo sas­ta­nak. Za­klju­čak je bio da je tu doš­lo pre­vi­še ma­le dje­ce ko­ju bi, da je tur­nir ot­ka­zan, os­ta­vi­li u su­za­ma. Ova­ko toj dje­ci ni­je ni­šta ni re­če­no o tra­ge­di­ji - re­kao je Vuč­ko i do­dao da je ovo upo­zo­re­nje svi­ma. - Što se toč­no do­go­di­lo, ne znam, ali ovo nam je svi­ma upo­zo­re­nje da se mo­ra vo­di­ti ra­ču­na o sve­mu - ka­že. (mi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.