Na ru­ci je te­to­vi­rao na­ci zom­bi­ja iz fil­ma

NI­JE KAZNENO DJELO? Ivan Đa­kić ima te­to­va­žu s na­ci sim­bo­li­ma. Od­vjet­ni­ci sma­tra­ju ka­ko ni­je za­bra­nje­na jer po­tje­če iz fil­ma

24sata - - NEWS -

Te­to­va­ža ču­do­vi­šta na ru­ci Iva­na Đa­ki­ća, si­na sa­bor­skog zas­tup­ni­ka Jo­si­pa Đa­ki­ća, za­pra­vo je zom­bi ko­ji na gla­vi ima ka­pu na­cis­tič­kog čas­ni­ka. Lik ko­ji si je Đa­kić dao is­te­to­vi­ra­ti na­cis­tič­ki je za­po­vjed­nik iz nor­ve­škog fil­ma “De­ad Snow”, o na­cis­ti­ma zom­bi­ji­ma. U fil­mu se zim­ski od­mor pre­tva­ra u noć­nu mo­ru kad ih na­pad­nu na­ci zom­bi­ji. Sli­ku te­to­va­že Đa­kić je obja­vio na Ins­ta­gra­mu 12. pro­sin­ca. - Đa­ki­će­va te­to­va­ža je nje­go­va osob­na stvar. Sa­mo nad­lež­na ti­je­la po­put po­li­ci­je ili DORH-a ima­ju ov­las­ti po­kre­nu­ti kaz­ne­ni pos­tu­pak ako ne­ko is­ti­če na­cis­tič­ke sim­bo­le, a s ob­zi­rom da ni film iz ko­jeg je pre­uze­ta te­to­va­ža ni­je za­bra­njen, oči­to ni oni ne vi­de ele­men­te kaz­ne­nog dje­la - saz­na­je­mo od za­gre­bač­kih od­vjet­ni­ka. Đa­ki­ća su zbog go­vo­ra mrž­nje pri­ve­li u uto­rak jer je obja­vio fo­to­gra­fi­ju us­ta­še ko­ji po­zi­ra s gla­vom mr­tvog čet­ni­ka. Ti­me je “čes­ti­tao” pra­vos­lav­ni Bo­žić “bra­ći Sr­bi­ći­ma”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.