BLIZANCI

24sata - - ŽIVOT -

DIJETA: Blizanci ima­ju na­vi­ku jes­ti na­vrat na­nos i pri to­me oda­bi­ra­ti svu mo­gu­ću nez­dra­vu hra­nu. Trebali bi ti­je­kom da­na češ­će jes­ti, ali ni­ka­ko ne obil­ne obro­ke. Is­to ta­ko bi tre­ba­le izbjegavati ka­vu i sva os­ta­la pi­ća ko­ja sa­dr­že ko­fe­in. Ze­le­ni čaj je ja­ko do­bar na­do­mjes­tak za ka­vu. Je­di­te: bo­rov­ni­ce, na­ran­če, grejp, sok od gro­žđa, gro­žđi­ce, ja­bu­ke, sa­la­tu, cvje­ta­ču, špi­nat, mr­k­va, ce­ler, ze­le­ni grah, raj­či­cu, ve­gan­ski jo­gurt, ba­de­me, češ­njak i đum­bir. Iz­bje­ga­vaj­te: ka­vu, ko­rje­nas­to po­vr­će (krum­pir i rot­k­vi­ce) i ra­fi­ni­ra­ni še­ćer. Ide­al­no ete­rič­no ulje: bo­si­ljak Uvi­jek ste u ne­kom po­kre­tu, pu­no raz­miš­lja­te i ni­je vam la­ko smi­ri­ti um. Bo­si­ljak, jed­no od moć­ni­jih ete­rič­nih ulja, po­mo­ći će da us­po­ri­te tem­po te men­tal­ne ka­pa­ci­te­te upo­tri­je­bi­te u ko­ris­ne svr­he. Kad se osje­ća­te na­pe­to u ne­poz­na­tom okru­že­nju ili ka­da emo­ci­onal­na prt­lja­ga pos­ta­ne pre­te­ška, bo­si­ljak će po­vra­ti­ti va­šu unu­tar­nju rav­no­te­žu. Bo­si­ljak mo­že­te ko­ris­ti­ti i za iz­o­š­tra­va­nje men­tal­nog fo­ku­sa. Ta­ko­đer mo­že­te do­da­ti svje­že usit­nje­ni bo­si­ljak u sa­la­tu ili zdje­lu ju­he od raj­či­ce. Du­hov­no čiš­će­nje: Blizanci vla­da­ju umom, mis­li­ma, spo­sob­noš­ću iz­ra­ža­va­nja te ru­ka­ma, pr­sti­ma, ra­me­ni­ma. Ne­urav­no­te­že­nost: ma­ni­fes­ti­ra se kao ras­tre­se­nost, zbu­nje­nost, bol u ru­ka­ma, ra­me­ni­ma ili kao strah od pro­go­va­ra­nja ono­ga što je bit­no. Pri­sut­na je i sklo­nost pre­ma ogo­va­ra­nju ili ne­pro­miš­lje­nim iz­ja­va­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.